Holstebro Kommune har 14.050 ha skov, hvilket svarer til knap 18 % af kommunens areal. Heraf er ca. 4.300 ha statsskov og ca. 1.450 ha kommunal skov, mens resten er privatskove. Det store skovareal skyldes formentlig de ofte magre jorder, der har været mindre velegnede til dyrkning.

Langt de fleste af skovene er plantager. De præges i høj grad af nåleskov, om end de gradvis får et større indslag af naturligt hjemmehørende løvtræer. Det skal bl.a. mindske risikoen for stormfald samt øge skovenes biologiske mangfoldighed og æstetiske kvaliteter. Kommunen rummer desuden enkelte spredte, ældre egekrat samt store, selvgroede egekrat på heder langs Flyndersø og Stubbergård Sø. Til kommunens få meget naturnært drevne skove hører den blandede løvskov i Gjæven ved Sevel, hvor man under især hassel bl.a. kan finde snylteplanten skælrod.

I driften af de offentligt ejede skove arbejdes der mod at skabe en mere righoldig skovstruktur. Det skal bl.a. ske ved naturlig foryngelse, som giver mere uensaldrede trælag, udpegning af urørt skov, bevarelse af dødt ved på skovbunden samt etablering af en mere naturlig hydrologi i de tidligere drænede skove. Da jagt og friluftsliv spiller en stadig større rolle i driften af mange af de privatejede skove, søger man også her at skabe et mere varieret skovbillede end tidligere.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove