Stubbergård Sø med omgivelser.
.

Holstebro Kommune har inddelt sine vigtigste naturområder i A-, B- og C-målsatte områder. De A-målsatte områder rummer de største naturværdier og falder sammen med flere af kommunens Natura 2000-områder. Her har kommunen foretaget en række tiltag, som skal sikre og forbedre områdernes naturindhold. I 2017 blev der fx gennemført et projekt for at genskabe en naturlig hydrologi på strandengene syd for Thorsminde; hederne langs Flyndersø, Skallesø og Stubbergård Sø er blevet slået, afgræsset og ryddet for træopvækst; vandstanden i Skånsø er blevet hævet, og i Husby Sø er der foretaget naturpleje af hensyn til den sjældne vandranke.

For at sikre spredningsmulighederne for dyr og planter har kommunen udpeget flere potentielle økologiske forbindelser. De ligger bl.a. mellem Husby Sø og Felsted Kog og videre langs Storå og Lilleå; gennem Sønder og Nørre Vosborg Heder samt Idom Hede; langs Hellegård Å; mellem sydspidsen af Stubbergård Sø og Karup Å samt mellem Sønder Lem Vig og Havris Hede.

På trods af sit forholdsvis store skovareal har Holstebro Kommune desuden planlagt at øge skovandelen fra de nuværende ca. 18 % til 20‑25 % frem til 2080. En stor del af de kommende skove skal være bynære skove.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Holstebro Kommune er 4.451 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 8.948 ha, hvilket svarer til ca. 11 % af kommunens samlede areal. Dertil kommer en række arealfredninger, som tilsammen dækker lidt over 3.300 ha. Blandt de største og vigtigste er fredningerne af Flyndersøs og Stubbergård Søs omgivelser, Idom Hede og strandengene syd for Thorsminde.

Mange af såvel § 3-områderne som arealfredningerne er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. I alt er der ni sådanne Natura 2000-områder, som ligger enten helt eller delvis i Holstebro Kommune. De omfatter Husby Klit; Husby Sø og Nørresø; Nissum Fjord; heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede; Skånsø og Tranemose; Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge; Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø; Skørsø samt Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder.

Den 12. december 2018 blev Nissum Fjord udnævnt til naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Naturparken dækker 22.670 ha og deles mellem Holstebro og Lemvig Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning