I Randers Kommunes nordlige del bærer Kattegatkysten præg af de betydelige landindvindinger, som blev foretaget af Overgård Gods 1962‑65. Hvor kysten ved Overgårds Inddæmning kendetegnes af diger, afvandingskanaler og pumpestationer, kan man længere mod syd ved Sødringholm til gengæld finde resterne af de udstrakte strandenge, som engang dækkede hele kysten.

Om sommeren blomstrer tætblomstret hindebæger og strandasters på strandengene, hvor de får selskab af bl.a. strandannelgræs, alm. salturt, strandmælde, rød svingel, kødet hindeknæ, engelskgræs, jordbærkløver, sandkryb og strandmalurt. Også de sjældne marsksvingel og sumpkarse er fundet her. For at stabilisere kysten blev engelsk vadegræs indført til Randers Fjord 1948‑53. I dag danner planten kraftige bevoksninger flere steder ud for Sødringholm og truer med at overgro vader, loer og strandenge på bekostning af det naturlige planteliv.

På strandengene yngler bl.a. gravand, vibe, rødben, klyde, sanglærke og engpiber. Sensommer og efterår gæstes området af trækkende vadefugle som alm. ryle, strandhjejle, stor kobbersneppe og hvidklire, mens lysbuget knortegås i det tidlige efterår ankommer fra ynglepladserne på Svalbard for vinteren over at søgeføde på strandengene. Om vinteren ligger der ofte store flokke af ederfugle og sortænder ude på havet, ligesom også både havørn, kongeørn, blå kærhøg og vandrefalk af og til lægger vejen forbi Sødringholm. Spættet sæl ses hele året, især nær Randers Fjords udløb.

Nord for Sødring ligger den 405 ha store Sødringholm Skov. Her yngler bl.a. ravn, natravn, sortspætte, hedelærke, rødstjert og skovsanger.

Det kystnære havområde ved Sødringholm indgår i Sødring Vildtreservat og er en del af habitatområdet Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, fuglebeskyttelsesområdet Randers og Mariager Fjord og Ålborg Bugt, sydlige del samt Ramsarområdet Dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde. Derudover blev 38 ha strandenge ved Sødringholm fredet i 1978.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links