En 421 m lang højbro strækker sig hen over den østlige del af Legind Sø. Da broen blev indviet i 1978, var den tidligere Legind Vejle blevet tørlagt for anden gang, og bropillerne stod derfor på tørt land. Den nuværende sø opstod ikke før 1991.
.

Legind Vejle var oprindelig en fjordarm, som pga. landhævning blev afsnøret fra fjorden. Efter opførelsen af en lav dæmning med sluse og pumpehus blev vejlen tørlagt i 1925 og inddraget som landbrugsjord. Afvandingen blev aldrig rigtig vellykket, og problemer med pumpedriften i 1970’erne førte til, at der opstod en 10-15 ha stor sø. Efter endnu et fejlslagent forsøg på tørlægning opkøbte staten vejlen, der 1989-91 blev genskabt som den 27 ha store Legind Sø.

I dag har søen en veludviklet undervandsvegetation af især vandpileurt og liden vandaks, mens der langs bredden vokser sideskærm, lysesiv, tiggerranunkel og liden andemad. Ved søen og i de omkringliggende eng- og sumpområder yngler ca. 25 fuglearter, heriblandt vandrikse, dobbeltbekkasin og kærsanger. Desuden rummer søen en fiskehejrekoloni.

Det meste af Legind Sø indgår i fredningen af Legindbjerge og Højris fra 1975.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links