I kvarteret omkring Dalsgårdsvej i Fuglebjerg administrerer Boligselskabet Fuglebjerg Selvejende Byggevirksomhed, der hører under FSB, bl.a. 86 almennyttige boliger opført i perioden 1983‑91.
.
Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2021 og i fremskrivningen til 2045 for Næstved Kommune og hele landet.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Næstved Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971=100.
.

Den fortsatte vækst i befolkningstallet i 2010’erne har været drevet af en indenlandsk nettotilflytning samt af indvandring. Boligpriserne er lidt lavere end på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i det område, der omfatter den nuværende Næstved Kommune, voksede ca. 10 % i løbet af 1970’erne. Derefter blev den relative stigning svagere. Udviklingen har stort set fulgt befolkningstilvæksten i det område, der nu er Region Sjælland.

I 2021 boede der 83.181 personer i kommunen. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 vil stigningen fortsætte mod et befolkningstal, der anslås til 85.045 i 2045. Den samlede vækst fra 1970 til 2045 forventes at blive 30 % i kommunen og 31 % i regionen. Fra 2011 til 2020 havde Næstved Kommune gennemsnitligt 67 indenlandske nettotilflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) om året. I begyndelsen af perioden var der flest fraflytninger, men siden 2017 har der været overskud af tilflytninger med et maksimum på 253 i 2019. Nettoindvandringen til kommunen i årene 2011‑20 har gennemsnitligt været på 258 personer med et maksimum på 589 i 2015.

Befolkningsudviklingen påvirkes yderligere af forholdet mellem antallet af fødte og døde. Der har i kommunen i årene 2011‑20 konstant været et årligt fødselsunderskud på gennemsnitligt omkring 100 nyfødte. Der forventes i fremskrivningen et stadigt stigende fødselsunderskud. Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Det har varieret en del i kommunen, men har de sidste ti år ligget ret tæt på landsniveauet. I 2020 var kommunens samlede fertilitet på 1.613 lavere end både i regionen (1.757) og i hele landet (1.675). I samme periode har førstegangsfødende i kommunen været ca. 28 år. I 2020 var alderen 28,2 år og dermed lavere end i regionen (28,7 år) og hele landet (29,6 år). Mænd i kommunen, der blev fædre for første gang, var ca. to år ældre.

Næstved Kommune havde i 2021 en lidt større andel ældre end i landet som helhed: 22 % (mod 20 %) på 65 år og derover. Andelen af ældre forventes at stige til 29 % i fremskrivningsperioden mod 25 % på landsplan. Ældrekvoten (antallet af personer på 65 år og derover i forhold til de 15‑64-årige) ventes at stige til 52 % i 2045 mod forventet 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1,9 % af kommunens befolkning. I 2021 udgjorde de 9,3 %, hvilket var lavere end i både regionen og hele landet. Gruppen bestod i 2021 af 6.028 indvandrere og 1.712 efterkommere. To ud af tre indvandrere kom fra ikke-vestlige lande. Blandt de 3.982 indvandrere fra ikke-vestlige lande havde 14 % oprindelse i Irak, 14 % i Syrien og 7 % i Tyrkiet. Hertil kom 6 % fra Bosnien-Hercegovina og 6 % fra Thailand. Blandt de 2.046 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (omfattende bl.a. alle EU-lande) var 25 % fra Polen, 11 % fra Rumænien, 10 % fra Tyskland, 7 % fra Bulgarien og 7 % fra Litauen.

Boligforhold

Af Næstved Kommunes boligmasse er 18 % opført før 1920, mens 43 % stammer fra vækstårene 1960‑89. Det er lidt mere end på landsplan. De ældre boliger findes især i kommunens mindre byer, i landområderne og ikke mindst i den centrale del af Næstved. Boliger fra anden halvdel af 1900-tallet præger de øvrige bydele i Næstved samt kommunens mindre byer.

Fordelingen af ejerformer minder meget om regionens, dog med en lidt større forekomst af ejerboliger end på landsplan. Således udgør privatejede boliger 68 % af boligmassen mod kun 58 % på landsplan. Endvidere findes her 16 % almene boliger, hvilket er en forholdsvis lille andel.

Andelen af etageboliger er ganske lille sammenlignet med andre kommuner med byer af Næstveds størrelse. Således udgør etageboliger kun 27 %, mens parcel-/stuehuse udgør 49 %. På landsplan findes 37 % etageboliger, mens parcel-/stuehuse udgør 40 %. Næstved Kommune rummer endvidere 18 % række- og kædehuse (2020).

Boligpriserne er næsten på niveau med regionens og ligger dermed lidt under det nationale niveau; et gennemsnitligt parcel-/rækkehus kostede i 2020 11.500 kr. pr. m2, mens det på landsplan kostede 14.600 kr. pr. m2.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Næstved Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger