Tvepibet lobelie vokser i klarvandede, næringsfattige søer. I Vesthimmerlands Kommune kan man bl.a. støde på den i Navnsø og Øjesø. Den gør især opmærksom på sig selv, når den juli-september blomstrer med blåhvide blomster højt over vandoverfladen. Navnet »tvepibet« kommer af bladenes to store luftkanaler, som kan minde om orgelpiber.

.

Øst for Gatten ligger den klarvandede, næringsfattige Navnsø omgivet af hede, overdrev og enge. Søen har et areal på 19,2 ha og en størstedybde på 9,2 m.

På grund af sine bestande af grundskudsplanterne tvepibet lobelie, strandbo og sortgrøn brasenføde er Navnsø en såkaldt lobeliesø. Derudover omfatter undervandsvegetationen vandplanter som pilledrager, storlæbet blærerod, alm. søpryd, storblomstret vandranunkel, svømmende sumpskærm og vandpileurt. Søen har gode bestande af især gedde og aborre, og i eller omkring søen yngler stor vandsalamander, strandtudse, løgfrø og spidssnudet frø. Der er observeret 88 forskellige fuglearter ved Navnsø, og ynglefuglene tæller bl.a. toppet lappedykker, blishøne, gravand, gråand og knopsvane.

Der er ingen tilløb til søen, og for at beskytte den mod tilførsel af næringsstoffer fra det nære landbrugsland er markdræn blevet omlagt. Alligevel er søens næringsstofindhold steget, hvilket har resulteret i en øget tilgroning med tagrør i bredzonen.

Navnsø blev fredet i 1976. Derudover indgår søen i habitatområdet Navnsø med hede.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links