Vilsted Sø ligger sydøst for Ranum. I stenalderen var området en fjordarm, som strakte sig helt til Vilsted. Den efterfølgende landhævning, som blev fjordens endeligt, skabte til gengæld de to lavvandede søer Sønder Sø på 55 ha og Nørre Sø på 248 ha. For at skabe ny landbrugsjord påbegyndte man 1875-77 en afvanding af de to søer. Frem til 1914 blev søarealet i Nørre Sø reduceret til 15 ha og senere til 5 ha, og tørlægningen var derfor kun en delvis succes. Med hjælp fra en omfattende statsstøtte blev Bjørnsholm Å uddybet 1952-56, så søbunden endelig kunne drænes helt og kultiveres. Som led i Vandmiljøplan II blev det i 1998 besluttet at etablere nye vådområder, og i denne beslutning indgik genetableringen af Vilsted Sø. Det ca. 66 mio. kr. dyre projekt var tilendebragt i 2006, og efter godt 50 års fravær var Vilstrup Sø igen en del af det himmerlandske landskab.

Med et areal på ca. 451 ha er Vilsted Sø i dag en af Nordjyllands største søer. Den er næringsrig og lavvandet med en størstedybde på 1,75 m. En del af søen er dækket af rørskov, som domineres af tagrør, mens undervandsvegetationen bl.a. tæller arter som liden og kruset vandaks samt strandvandranunkel. Søen er omgivet af enge, som blev udlagt i forbindelse med vådområdeprojektet. Fuglelivet er rigt, og ynglefuglene tæller bl.a. arter som toppet, gråstrubet og sorthalset lappedykker samt knopsvane, grågås, gravand, gråand, knarand, atlingand og skeand. Søen huser derudover en stor hættemågekoloni. Om foråret og efteråret raster især andefugle i stort antal på søen, som også gæstes af bl.a. skestork, hjejle, vibe, brushane og dobbeltbekkasin. Når store flokke af stære sidst på sommeren overnatter i rørskovene, kan besøgende desuden opleve fænomenet sort sol.

Området med søen og de omkringliggende enge dækker et areal på 940 ha. Heraf ejer Aage V. Jensen Naturfond de 860 ha, mens de resterende engarealer er privatejede. Den sydøstligste del af Vilsted Sø og tilhørende enge er udlagt som fuglereservat uden offentlig adgang.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links