Margrete 1.s gravmæle på den fremtrædende plads i det tidligere kannikekor, hvor det meget mod dronningens vilje blev opstillet af biskop Peder Jensen Lodehat i 1413. Hendes sarkofag er aldrig blevet åbnet.
.
Blandt de bevarede kalkmalerier i kirken er en udsøgt dekoration i Sankt Birgittas Kapel. Under en paradisisk, tætvævet, grøn floral hvælvhimmel ses på kapellets vestvæg Maria Magdalene (tv.) salve Jesu fødder. I den blændede vinduesniche ses Sankt Christoffer bærende Kristus over floden. Til højre for vinduesnichen står pave Lucius på en drage, og tæt ved ses et skriftbånd, som oplyser, at kapellet er malet i 1511.
.
Højkirken, dvs. den del af midtskibet, som rager op over sideskibene, har i øst en usædvanlig opbygning med sin inddeling i fire niveauer. Forbilledet for opbygningen er muligvis hentet i Nordfrankrig, hvor en inspirationskilde kunne være koret i den unggotiske katedral i Noyon fra midten af 1100-tallet.
.
Roskilde Domkirke med sine mange kapeller set fra sydøst og med fjorden i baggrunden. Går man rundt om kirken, er der mulighed for at opleve de sidste ca. 800 års arkitekturhistorie, da kapellerne blev opført i den stil, der var fremherskende på byggetidspunktet. Det unikke bygningsværk blev udpeget til UNESCOs verdensarvsliste i 1995.
.

Roskilde Domkirke er en storslået treskibet teglstenskatedral. Dens umiddelbare forgænger var en treskibet frådstensbasilika med to vesttårne, som blev bygget i ca. 1080 på initiativ af kong Svend Estridsens tro medarbejder biskop Svend Nordmand. Det diskuteres, om der forud har stået en mindre stenkirke fra 1030’erne, bygget af kongens mor, Estrid, »i Roskilde«. Ifølge den middelalderlige tradition skal der allerførst have stået en trækirke bygget af kong Harald Blåtand.

Opførelsen af den nuværende domkirke blev indledt af biskop Peder Sunesen i ca. år 1200. Byggeriet begyndte på samme tid i øst og vest, mens den gamle kirke endnu stod, hvorved grundplanen af den nye kirkes skib blev skæv. Kirken blev opført i den nye gotiske stil med hvælv, stræbepiller og spidsbuer, med enkelte romanske stiltræk. Kirken er et ca. 86 m langt, treskibet anlæg med et kun indvendigt markeret tværskib og en korrunding med omgang. Over koromgangen og sideskibene er der et galleri med søjlebårne arkader i koret og murede spidsbuer i skibet. Et vestparti med to tårne blev først fuldført efter et par århundreder. En overdækket passage, Absalonbuen, bygget af genbrugte frådsten, fører fra bispegården til koret.

Ældst af kirkens mange bevarede tilbygninger er Kapitelhuset på korets sydside, hvis kerne er fra 1200-tallet. Siden fulgte Sankt Andreas Kapel fra ca. 1395 på skibets nordside. Kort efter 1413 fik korsskæringen en tagrytter, det såkaldte Margretespir, som er fornyet flere gange. Oluf Mortensens Våbenhus på korets nordside fra ca. 1450 prydes bl.a. af et udvendigt maleri af Sankt Lucius. 1460‑64 fulgte Helligtrekongers Kapel på skibets sydside med to etager: nederst et kapel indviet til de hellige tre konger, med en romansk centralsøjle af poleret granit, som bærer hvælvene, og øverst en festsal for en ny ridderorden, som var spiren til Elefantordenen. Samtidig byggedes det tilstødende våbenhus. På nordsiden af skibet fulgte kort efter Sankt Birgittas Kapel og et våbenhus.

Efter Reformationen skulle kapeller ikke mere tjene til sjælemesser, men som begravelsessteder. Christian 4.s store kapel på nordsiden af skibet blev bygget i rig renæssancestil 1612‑40, og samme konge forsynede i 1635 de to tårne med slanke spir. I årene 1772‑1825 fulgte det kuppeldækkede Frederik 5.s Kapel på sydsiden i klassicistisk stil, tegnet af C.F. Harsdorff. Yngste tilbygning er det ligeledes kuppeldækkede Christian 9.s Kapel fra årene 1917‑24 efter tegning af Andreas Clemmensen.

Kalkmalerier

De middelalderlige kalkmalerier omfatter en række tidligere sidealterbilleder på kirkens murpiller. I særklasse er udsmykningen i Helligtrekongers Kapel fra 1464 med kapellets navnehelgener foruden talrige andre helgener og en Dommedagsscene. Fra 1511 stammer udsmykningen i Sankt Andreas og Sankt Birgittas Kapeller. I 1580’erne fik korets piller kalkmalede historiske stifterbilleder.

Inventar

De rigt udskårne korstole fra 1420, der omgiver Margrete 1.s gravmæle, prydes af scener fra Det Gamle og Det Nye Testamente med forlæg i Biblia pauperum (»de fattiges Bibel«), hvortil kommer relieffer på gavle og læse pulte. Højt i kirkens vestende hænger et mekanisk urværk fra ca. år 1500 med klokkespil og brølende drage. Fløjaltertavlen er et Antwerpenarbejde fra 1550’erne. Det flere gange renoverede orgel går tilbage til 1554, mens facaden er fra ca. 1650. Malmdøbefonten er fra 1602, prædikestolen af Hans Brockman fra 1609 og galleriets kongestol fra før 1615. Korskranken er fra 1700-tallets begyndelse.

Af ny kirkekunst kan fremhæves vestportalens bronzestøbte kongeport fra 2010 af Peter Brandes, som samme år også indrettede Sankt Andreas Kapel til et intimt bederum.

Gravminder

Domkirken er fyldt med gravminder over danske adelige og borgerlige i form af epitafier og talrige gravsten i gulvene. Men den er først og fremmest berømt som de danske kongers og dronningers gravkirke.

I en murpille i koret hviler knoglerne af Svend Estridsen overført fra den ældre domkirke. I 1413 blev liget af Margrete 1. flyttet fra Sorø Klosterkirke til Roskilde, hvis højkor blev omskabt til et monument over Kalmarunionens herskerinde, med korstole i krans om dronningens alabastgravmæle fra 1423. Christoffer af Bayern og Christian 1. med dronning Dorothea har intet særskilt monument.

Det blev Frederik 2., som for alvor gjorde domkirken til de danske kongers gravkirke. I 1573 overførte han liget af sin far, Christian 3., fra Odense Sankt Knuds Kirke til domkirkens Helligtrekongers Kapel. Her lod han rejse et søjlebåret og skulpturprydet gravmonument udvirket 1574-75 af nederlænderen Cornelis Floris. Frederik 2.s monument fra 1598 i samme kapel er udført af Gert van Egen.

I Christian 4.s Kapel står ligkisterne for kongen og hans dronning, Anna Cathrine, samt for Frederik 3. og Sophie Amalie, tegnet af Lambert van Haven. Christian 5. lod kirkens højkor ombygge til kongeligt gravsted 1689‑94, og her står nu marmorsarkofagerne for Christian 5. og Charlotte Amalie samt for Frederik 4. og dronning Louise. I nordre tårnrum står monumentet for Frederik 4.s anden dronning, Anna Sophie.

En sarkofag over Christian 6. udført af Johannes Wiedewelt i 1768 kunne først i 1777 opstilles i det nye Frederik 5.s Kapel. Hovedstykket her er Johannes Wiedewelts sarkofag over Frederik 5. og C.F. Stanleys over dronning Louise. I samme kapel står de ret enkle trækister for Christian 7., Frederik 6., Christian 8. og Frederik 7.

Christian 9.s Kapel indeholder kongens og hans dronning Louises dobbeltsarkofag i marmor udført af Edvard Eriksen og Hack Kampmann samt en dobbeltsarkofag af Einar Utzon-Frank over Frederik 8. og hans dronning Louise. Christian 10. og dronning Alexandrine har sarkofager som flagsvøbte ligkister i sten, tegnet af Kaare Klint.

I en murhegnet kirkegård på Domkirkepladsen hviler Frederik 9. og dronning Ingrid. Gitterporten er udført af Sven Havsteen-Mikkelsen og kongens gravsten af Erik Heide. Det symbolladede gravmæle over Margrethe 2. af Bjørn Nørgaard blev i 2018 opstillet i Sankt Birgittas Kapel, hvor det vil stå tildækket indtil dronningens død.

Domkirkepladsen

Domkirken står på toppen af sin egen bakke højt hævet over fjordens vandspejl. Domkirkepladsen, som en bakke befæstet med brosten og ganglinjer i bordursten, genopstod i 1985, da Vilhelm Wohlert og Inger og Johannes Exner stod for renoveringen af den nedslidte plads fra bilismens første tid. Pladsen fik ved samme lejlighed et åbent, fritliggende ottekantet teglstenskapel, Frederik 9.s Kapel. Kapellet repræsenterer moderne arkitektur, mens de glatslidte brosten er en hilsen fra de historiske bymidter, hvor brostenene som gadebelægning efter 2. Verdenskrig langsomt blev erstattet af asfalt. Domkirken opkøbte brostenene fra en gaderenovering i Frihavnen i København.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Roskilde Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker