Skelsten - Nylarsker sogn, set fra ØSØ
.
Skelsten - Knudsker sogn, set fra N
.
OS, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533310
Sted- og lokalitetsnummer
060303-83
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Dige (mark), Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Marksystem, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 300 e.Kr.); Markrøse, Oldtid (dateret 1300 f.Kr. - 300 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Tingl.: 17/8 1931, Nylars sogneråd, matr.nr. 73ah Ejer: Nylars kommune kun matr.nr. 73ah. Høj, "Kærlinghøj", ca. 1.75 x 17 m. 2 diger går hen over den. Noget afgravet fra V. Lyngklædt i skov. Matr.nr.: 73n: Høj i skel til matr.nr. 73ah af Nylars.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.83A-83B,144-184] Ogsaa Røser paa Blemmelyng [jvf. sb.82A- 82C,119-143]. Imellem disse ses mange af de tidligere flere Gange nævnte lange smalle Stendynger af flere 100 Alens Længde. De ligge i forskjellige Retninger hist og her. Kjærlinghøi, en lille Stenhøi eller stor Røse i Hjørnet af Udmarken og lige op til Nylars Skjæl. Der er tæt omkring denne Høi en hel Gruppe af Røser samt enkelte Stenkredse. Paa enkelte af Røserne har der staaet Bautastene, og det kan antages at flere store Stene, som endnu ligge hist og her ere omstyrtede Bautastene. Der skal ogsaa her være fundet Urner af og til. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1931
Tinglysning - Uspecificeret institutionTinglysning af areal med marksystem bestående af stenstrenge og røser.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Kærlinghøj", ca 1,75 x 17 m. 2 Diger gaar hen over den. Noget afgravet fra V. Lyngklædt i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor røse "Kællingehøj". 1,4 x 18 x 17,5 m. Et smukt, VNV/ØSØ-forløbende stengærde hen over højen markerer sogneskel. Et lignende stengærde udgår vinkelret fra dette mod S. I skæringspunktet mellem disse to diger står en omhyggelig tilhugget, tresidet skelsten, 0,85 m høj. De tre sider har indhuggede initialer, hhv. KS, RE og NLS (Rønne Ejerlav, Nylars kirkesogn ? Den af stengærderne indrammede sydvestlige del af røsen er næsten helt opbrudt og fjernet i ældre tid. Røsens øvrige del har noget ujævn overflade. Røsens nordøstlige halvdel omfattes af arealfredningen 5333-9, dens nordvestlige fjerdedel af en anden arealfredning 5333-1 (se disse) Beliggende i offentligt ejet, rekreativt areal. Se iøvrigt 5333-9 vedr. pleje. Umiddelbart N for røsen, stødende op til denne, er vistnok en anden og noget mindre røse. tinglyses ikke.... ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med de øvrige fortidsminder i området, og for de smukke stengærder med skelstenen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterIflg. konvention om tildeling af sbnr, er højens administrative placering i sogn med laveste nr = Nylarsker sogn. På Generalstabens kort er både højens afsætning og sognegrænsen nøjagtigere afsat. Herpå er højens navn "Kjeldinghøj".Indmåling af høj med GPS. Henover højens midte går henholdsvis et dige NØ-SV og fra midten af højen et dige mod SV. Omtrent i hjørnet af vinklen mellem digerne står en skelsten med trekantet tværsnit, mærket på nordsiden K.S. (Knudsker Sogn), R.E (Rønne Ejerlav) på SV-siden, N.L.S. (Nylarsker Sogn) på SØ-siden.
2010
Tinglysning - KUAS, FortidsminderMeddelelse til ejer (Bornholms Regions kommune) om tilstedeværelse af oldtidsagersystem.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links