Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171041
Sted- og lokalitetsnummer
130916-32
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Kultanlæg, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/6 1927, Søren Pedersen Øris og hustru Sølvbæger Afm.: MS 1927, ved G. Rosenberg. Høj, ca. 3 x 18 m, omsluttende 2 udgravede jættestuer belig- gende i højens sydlige halvdel, Ø-V for hinanden. Det vestlige kammer er 2,50 m langt i N-S, 2 m i Ø-V, 1,10 - 1,50 m højt, sat af 2 sten mod Ø, 2 mod V, 1 mod N og 2 mod S, der danner hjørnesten i gangen. 3 dæksten på plads. Gang mod S, 5,60 m lang, 0,40-0,60 m bred, 0,70 -1,00 m høj sat af 5 stenpar. 6 dæksten, på plads. Det østlige kammer er 2,90 m lang i N-S, 1,90 m i Ø-V, 1,20 - 1,60 m højt; sat af 3 sten mod V, 4 sten mod Ø, 1 for hver ende. 3 dæksten på plads. Gang mod Ø, 5,10 m lang, 0,50 - 0,60 m bred, 0,50 - 1,00 m høj. 4 dæksten, på plads; 2 forhen fjernede. Om højfod 65 svære sten, der står tæt og regelmæssigt; 2 mang- ler mod V; nogle hælder lidt udad. Medindbefattet i frednin- gen er så meget af den omgivende jord, at hele arealet bli- ver 21 m i tværmål. Ved højfod stensatte jernaldergrave. NM I: Jættestue med 2 indgange i syd. Mål 3 x 18 m. Ved højfod stensatte jernaldergrave. (Bevaringstilstand - se beretning ved G.R.).

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1996
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFra en profil i højsiden af den fredede jættestue blev udtaget prøver til pollenanalyse. Ved højfoden fandtes bunden af en gravurne.
1996
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDobbeltjættestuen var stærkt forstyrret af kreaturskader og grævlinger. Der blev lagt en profil ved siden af indgangen til østkammeret for at registrere højens opbygning. Dobbeltjættestuens randstenskæde blev blotlagt. Under blotlægningen stødte man, for foden af randstenene, med mellemrum på store stenfliser. Stenene blev tolket som hyldesten og blev genplaceret på deres formodede positioner. 2-3 af de yderste dæksten i østkammerets gang manglede (ikke den helt yderste). Disse blev erstattet med tilførte og loftet tætnet med pakkede sten og græstørv. En bæresten der hældede kraftigt ind i østkammeret blev rejst op og forankret med kilesten. To manglende randsten blev erstattet med tilførte for at holde på højfylden. Flere randsten, som hældede kraftigt, blev rejst op. Mellemrummene mellem randstenene blev udfyldt med marksten. De originale tørmure og tidligere tørmursrestaureringer blev bevaret. Et enkelt sted måtte en ny tørmur bygges uden på den gamle. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvene i kamre og gange blev oprenset for nedfalden højfyld og udjævnet med 8-10 cm påført jord. Den opgravede højfyld blev fordelt jævnt ud over højen og tilsået med græs. Den væltede fredningssten blev genopsat indenfor randstenene mellem de to indgange. Se beretning.
2007
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumDen af G. Rosenberg i 1928 eller 1929 undersøgte "hustomt" fra æ. romersk jernalder kan i dag tolkes på anden vis. Der kan meget vel være tale om resterne af et stensat kultanlæg, der ud fra typen formodentlig skal dateres til y. bronzealder. De fundne lerkarskår fra æ. romersk jernalder skal i så fald henføres til senere aktiviteter ved foden af gravhøjen.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links