533432 detalje
.
533432 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533432
Sted- og lokalitetsnummer
060303-54
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Tingl.: 5/5 1884, gdr. M.K. Jensen Afmærkn.: MS 1905, J.A, Jørgensen Høj, "Lundestenen", 2 x 17 m, med jættestue. Kammeret består af 14 bæresten og 4 dæksten på plads. Gangen består af 8 bæresten, 4 karmsten og 1 overligger på plads. Græsklædt med krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en Skov sydvest fra Tornegaard er der en Bakke paa hvilken det bekjendte meget store Gravkammer ved Tornegaard findes. Gravkammeret er 9 Alen langt 2 1/2 Alen bredt og 2 1/6 Alen høit indvendigt Maal. Der er fundet skarpe Knive af Flint (Flintflækker?) i Kammeret, som har Retning fra V til Ø. At det er et Gravkammer fra Stenalderens Slutningstid anser jeg for utvivlsomt.- Det kan maaske være af Interesse at lægge Mærke til, at Gravkister i Høie i denne Egn alle ligge i Retning fra V til Ø og alle have aflang Form, samt alle synes at henhøre enten til Stenalderen eller ældre Broncealder. Gravkammeret ved Tornegaard er vistnok det længste, man kjender paa Bornholm. De østlige Dækstene ere sunkne ned i Graven. Der er en lav Jordhøi eller Forhøining omkring Kammeret, hvis Dækstene ligge i Høide med den Kammeret omgivne Jord. Forholdet har her som flere lignende Steder været det, at Gravkammeret har været anbragt oppe i Høien ikke under den.- Gravkammerets vestlige Gavlsten er borte. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1885
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Lundestenen", 2 x 17 m. Med Jættestue. Kamret bestaar af 14 Bæresten og 4 Dæksten paa Plads, Gangen af 8 Bæresten, 4 Karmsten og 1 Overligger paa Plads. Græsklædt med Krat i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lundeestenen", Bornholms største og vistnok bedst bevarede/restauredede jættestue. 3 x 20 m. Fremtræder overordentlig smuk efter restaurering og pleje. God forklarende skiltning på højen: vejvisende skilte viser fra kommunevej hen til P-stedet ved "Tornegård" ca. 250 m NØ for Jættestuen. Parkering af 1 bus er mulig her. Trampesti herfra gennem ager. Højen fremtræder græsklædt med spredte træer og uden synlige randsten. Gammel afpløjning/afgravning af højfod undtagen i S. Kammeret er rektangulært med lidt konvekse langsider, orienteret VSV/ØNØ med gang i S-sidens midte. Indvendige mål: 5,6 x 1,9 m, 1,3 m højt. Sat af 14 bæresten: i N 6, 2 i hver af gavlenderne og 4 i S. 4 dæksten dækker hele kammeret. Nederst på en af bærestenene i vestenden ses flere skåltegn. På de to vestligste dækstens overside ses ligeledes skåltegn. Gangen er sat af 4 modstillede par bæresten samt 2 par karmsten. Nærmest kammeret 1 dæksten in situ. Iøvrigt forefundet som beskrevet i Svend Hansens besigtigelsesrapport af 11-9-1984, jour. F 550-722 ** Seværdighedsforklaring ** Bornholms mest instruktive og helstøbte megalit med gode adgangsforhold. Udgravet og med gode fundoplysninger. Dertil et ualmindeligt smukt fortidsminde. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links