Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221761
Sted- og lokalitetsnummer
140203-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Tåstrup plantage. Høj, ca. 16,50 m i tværmål, indesluttende en gangbygning, hvis kammer består af 5 bæresten og en mægtig dæksten. Indgangen imod øst dannes af 5 par side- sten. Dæksten mangler. 21 randsten. NMI: Meget smukt bevaret runddysse. 16,5 m i tværmål.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Dysse ligger i en Fyrplantning, der blev anlagt i Begyndelsen af dette Aarhundrede eller i Slutningen af det foregaaende for at dæmpe Flyvesandet. For nogle Aar siden vare Dyssens Krandsstene næsten alle dækkede af Flyvesandet, som ogsaa havde fyldt Kammeret næsten helt op til Overliggeren, men da Dyssen frededes, kom nogle af Krandsstenene tilsyne, Gangen ryddedes og den nordre Bæresteen, der var væltet ud, rejstes, og Flyvesandet kastedes ud af Kammeret, saa dette nu sees i sin fulde Højde (5'1") og den vældige Overligger, der er 11'3" lang, 8'7" br og 4'6" tyk, træder nu tydelig frem. Af Krandsstene sees 21 og nogle af dem ere indtil 5'7" i Tværmaal. Jordfylden er 6'3" høj. Dyssen er 32' i Gjennemsnit. Flere Steder i Skoven navnlig nordøst for Dyssen sees nogle mærkelige Steensætninger af Brosteen og store Koltring-Steen stablede og satte i Form af Sofaer, Borde og Stole. Desuden sees her Grotter og forunderligt formede Pladser, dels græsdækkede dels brolagte. Alt dette skriver sig fra Begyndelsen af dette Aarhundrede da en gammel Forstmand i barnagtig Tro og barnlig Kjærlighed til Stedet lod dette indrette og Gange anlægge, for at han her kunde modtage sin Konge og Dronning med hele Hofstatten paa en Maade, som stemmede med hans Fantasi, og fra en egen Plads holdt han lange Taler til den Konge, der aldrig tænkte paa at komme her. [[F.M. 1885.]] [[Jfr. 246-48/19.]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet, 2,5 x 17,5 x 17,5 m. **Seværdighedsforklaring ** Særdeles smuk og velbevaret. Skiltning bør opsættes på eksisterende vej og stianlæg. *************************************** Genbesigtigelse 20.5.1987: Usædvanligt velbevaret runddysse med tilsyneladende intakt, omend delvis overgroet/jorddækket randstenskæde, der omslutter den indtil 1,5 m. høje høj. Omtrent midt i denne ligger det femkantede kammer (indv. 2,6 x 2,7 m., 1,4 m. højt), overlejret af den imponerende dæksten (3,3 x 2,3 m., 1,3 m. høj), på hvis højeste parti ses 3-4 skåltegn. Mellemrum mellem bærestenene er i forbindelse med restaurering udfyldt med løst lagte sten. Fra kammeret fører den 6 m. lange gang ud til randstenene i Ø. Gangen mangler dæksten og har flere steder bæresten = mellemrum udfyldt på samme måde som kammeret. Fint, løst sand fra højfylden eroderes ind i kammeret ved flere bærestensmellemrum, dog ikke i akut faretruende grad. JGB film 2/87, opt. 4-6. JGB's seværdighedsforklaring: I sin restaurerede og velbevarede tilstand er dyssen et sjældent fint eksempel på en kun moderat nedbrudt megalit. Henvisende og forklarende skiltning bør opsættes, ligesom den oplagt bør medtages i kommende brochurer og vejledere til områdets (Djurslands) fortidsminder, blandt hvilke den rangerer meget højt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. 19 randsten synlige. FM-sten mod NØ. Meget flot dysse. Bevokset med græs, små nåletræer og to store løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links