Sø Torup Sø, Ulse Sø, Nielstrup Sø, Ejlemade Sø og Bregentved Parksø er alle en del af et Natura 2000-område, som har et areal på i alt 597 ha fordelt på de fem større søer og deres nære opland, der hovedsagelig består af landbrugsland, park og lidt skov. Hele området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde af hensyn til trækkende grågæs og troldænder samt ynglende rørhøg. To af søerne, Sø Torup Sø og Ulse Sø, er desuden udpeget som habitatområde for naturtypen kransnålalgesø. Alle søerne ligger højt i et moræneområde på begge sider af et vandskel. Sø Torup Sø og Nielstrup Sø afvander til Suså, de andre til Tryggevælde Å. Ulse Sø og Sø Torup Sø er dybe og opstået i dødishuller, mens Ejlemade og Nielstrup Søer er lavvandede med middeldybder på ca. 1 m. I Ulse Sø er der i 2013 fundet en artsrig undervandsvegetation. Akstusindblad er den dominerende art, men derudover forekommer flere arter af vandaks, skør kransnål, vandpest og tornfrøet hornblad med flere. Samme år blev der registreret aborre, gedde, skalle, brasen og hork. Desuden findes ål, karpe og suder i søen.

Nielstrup Sø og Ejlemade Sø er identificeret som naturtypen næringsrig sø. I Ejlemade Sø dominerer tornløs hornblad og aborre, men der findes også gedde, suder og ål i søen. Søerne har mange ynglende ænder, bl.a. hvinand. Grågæs kommer i tusindtal, og man kan se tre arter af lappedykkere: toppet, lille og sorthalset lappedykker. Ved søerne kan man også være heldig at møde større flokke af blisgås og bramgås. Mange bysvaler og digesvaler samt enkelte individer af sølvhejre, rovterne og fiskeørn fouragerer i søerne. Havørn yngler også i området.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande