Grågåsen er meget talrig i Sømose. Her er gæssene ganske tillidsfulde, og selv når de har ællinger, kan man komme tæt på dem. Om end en del grågæs er begyndt at overvintre i Danmark, tilbringer langt størstedelen vinteren i Holland og Sydspanien og ankommer først til landet i februar-marts. Sidst på sommeren samler gæssene sig på marker og enge, inden de i september-november igen lægger vejen sydover.
.
I det parklignende landskab på sydsiden af Sømose har forventningsfulde gråænder, en knopsvane og to unge grågæs samlet sig på stien, i håbet om at der skulle falde lidt brød af fra nogle af mosens besøgende. Sømose er et vigtig rekreativt område, men fungerer også som regnvandsbassin. Det betyder, at stien ofte oversvømmes i perioder med megen nedbør.
.

Sømose er en tidligere lavningsmose med rørskov, småsøer og moseflader. Den største del af området ligger i Ballerup Kommune, men den letteste adgang er fra Grønsvinget i Herlev Kommune. I 1985 blev mosen kraftigt oprenset og beskåret, så den i dag snarere fremstår som en lavvandet sø end en mose. Sømose afvandes til Harrestrup Å via den lille Sømose Å.

Plantelivet omfatter bl.a. engstorkenæb, dagpragtstjerne og vandærenpris. Den invasive vild pastinak har bredt sig i området og bør omgås med forsigtighed, da dens saft i kombination med sollys kan give vabler og sår på huden. Undervands- og flydebladsvegetationen udgøres af især vandpileurt, frøbid, alm. vandpest og tornfrøet hornblad.

Grågæssene er de mest iøjnefaldende af områdets ynglefugle, der også omfatter nattergal, vibe, gøg, hættemåge, knopsvane, gråand og blishøne samt toppet og gråstrubet lappedykker. Dertil kommer talrige rørsangere og rørspurve. Om vinteren ses vandrikse ofte i kanten af rørskoven, mens vandfugle som skeand, krikand, taffeland og troldand benytter de åbne vandflader som rasteplads under trækket.

Sømose blev fredet i 1951, og i 2006 blev fredningen udvidet, så den i dag dækker 23,4 ha. Der går en sti hele vejen rundt om mosen, og på sydsiden er der et fugletårn.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande