For en stund er de små, fladbundede Mopa-både trukket op på stranden nord for Ballen Havn, mens der spises og hygges i sandet. Om sommeren er strandene både nord og syd for havnen et populært sted at tage en dukkert.
.

Årtiers fald i befolkningstallet ser ud til at bremse op. Fritidsboliger udgør en fjerdedel af boligmassen, og boligpriserne ligger klart under regionsniveauet.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Samsø Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.

.

Med en ældrekvote i kommunen på 64 % mod hhv. 30 % i regionen og 31 % i landet som helhed er gennemsnitsalderen på Samsø høj. Her nyder et nogenlunde repræsentativt udsnit af befolkningen udsigten fra Ballebjerg på den nordlige del af øen.

.

I Samsø Kommune var der fra 1970 til 2019 en affolkning på næsten 30 %, og befolkningstallet faldt i løbet af perioden til 3.684. I fremskrivningen fra Danmarks Statistik fra 2019 regnes der imidlertid med en lille stigning til 3.968 i 2045. Det svarer til en ganske beskeden årlig stigning på i gennemsnit 12 personer om året. Det skyldes især, at der regnes med, at den årlige samlede nettotilflytning i 2033 vil være på 62 indbyggere om året.

Faldet i antallet af indbyggere var i slutningen af 2010’erne næsten standset. I de ti år fra 2009 til 2018 var der i gennemsnit en indenlandsk nettofraflytning på 15 personer om året, mens nettoindvandringen i samme periode var på 22 indbyggere årligt. Tallene for nettoindvandring omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere.

I perioden 2009‑18 var der et fødselsunderskud (flere døde end fødte) på gennemsnitligt 39. Der blev hvert år født færre end 30 børn.

I 2018 var gennemsnitsalderen for de førstegangsfødende mødre i kommunen 28,7 år, hvilket var et halvt år yngre end i landet som helhed.

I 2019 var lidt over en tredjedel af befolkningen over 65 år. Andelen antages at vokse yderligere i de kommende årtier. Dermed vil antallet af indbyggere på 65 år og derover være på vej til at overstige antallet i den erhvervsaktive alder. Ældrekvoten beregnes som antallet af 65+-årige i forhold til de 15‑64-årige. Kvoten vil ifølge fremskrivningen vokse i Samsø Kommune fra 64 % i 2019 til 102 % i 2045. Det er markant højere end på landsplan, hvor den ventes at blive 42 % i 2045. Samsø er sammen med Fanø og Læsø Kommuner de eneste i landet, hvor fremskrivningerne peger på en ældrekvote over 100 % i 2045, idet antallet af 65+-årige vil overstige antallet af 15-64-årige.

Indvandring

I 1980 var 1,1 % af befolkningen i Samsø Kommune indvandrere eller efterkommere, hvilket var lavere end i både regionen (1,6 %) og hele landet (3,0 %). I 2019 udgjorde gruppen tilsvarende 9,3 % og dermed stadig mindre end i regionen og på landsplan.

I 2019 boede der 291 indvandrere i Samsø Kommune. Heraf var de 203 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande). De største grupper var fra Polen (22 %), Litauen (14 %) og Tyskland (13 %).

Af de 88 ikke-vestlige indvandrere var halvdelen (51 %) fra Syrien.

Boligforhold

Langt størstedelen (88 %) af alle boliger i Samsø Kommune var i 2019 private ejerboliger, og kun ca. 10 % var almene eller private udlejningsboliger. Fritidsboliger udgjorde 25 % af boligmassen.

Forekomsten af gamle boliger er markant større end på landsplan, idet hele 56 % af boligerne i kommunen er opført før 1930 mod kun 23 % på landsplan.

Boligpriserne er lave. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel-/rækkehuse var i 2018 på 7.100 kr. mod et gennemsnit på 12.000 kr. i Region Midtjylland.

Samsø Kommune har som følge af afskaffelsen af bopælspligten en af landets største andele af ubeboede boliger. En del af husene er fritidshuse. Der er stor usikkerhed om den præcise opgørelse, da en del ubeboede parcelhuse reelt kan være blevet fritidshuse. Boligøkonomisk Videncenter skønner, at der i 2014/15 var mellem 1,1 % og 9,6 % af parcel- og stuehusene, der var »uden væsentlig anvendelse«. På landsplan lå det tilsvarende skøn på mellem 0,4 % og 1,5 %.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger