Da Samsø er en økommune med en lille befolkning og en times sejlads til Jylland og omkring halvanden time til Sjælland kan øens erhvervsliv ikke sammenlignes med landets øvrige kommuner. Erhvervslivet betjener det lokale marked. Landbruget, som især er landskendt for sine kartofler og grøntsager, er ligesom turisterhvervet en undtagelse. Landbrug og turisme er da også de største private erhverv på øen.

Det er to erhverv, hvor beskæftigelsen er stærkt sæsonbestemt. Derfor er det en udfordring for kommunen at få etableret flere virksomheder, der ikke er afhængige af sæson, og kommunens erhvervsstrategi fokuserer således på at fremme »et levende helårssamfund«.

Der er ingen store virksomheder på øen. Den største virksomhed, Brdr. Kjeldahl I/S, beskæftiger ca. 100 personer i højsæsonen. De øvrige er små og omfatter mange enkeltmandsvirksomheder.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Samsø Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.

.

Ved udgangen af november 2017 var der 1.406 (16‑64-årige), der arbejdede på 367 arbejdssteder. I forhold til regionen som helhed var en større andel ansat i de primære erhverv og inden for transport, mens der var en væsentlig mindre andel i bl.a. industrien.

Primære erhverv

Orangeplettede marker har været udbredt på Samsø siden slutningen af 1990’erne. Det skyldes den stigende efterspørgsel efter græskar til halloween. Flere producenter har udlagt større arealer med græskar. Produktionen af græskar er i udbud hvert år.

.

Grøntsagsproduktionen er en afgørende faktor for beskæftigelsen på 11,7 % inden for landbrug, fiskeri og skovbrug. I sommersæsonen er andelen endnu højere Dermed har de primære erhverv en langt større betydning for beskæftigelsen end i landets øvrige kommuner; for regionen samlet set er andelen i de primære erhverv kun 2,8 %. Af danske kommuner er det kun Læsø, der har en større andel beskæftiget i landbrug og fiskeri.

Korn er arealmæssigt den største afgrøde. På det ca. 8.000 ha store landbrugsareal er hovedafgrøderne byg og hvede, men på tredjepladsen kommer de kendte Samsøkartofler, der dyrkes på omkring 700 ha – knap 10 % af landbrugsarealet – mod ca. 1 % på landsplan. Hertil kommer, at frugt og grønt på friland udgør en langt større andel af landbrugsarealet end på landsplan. Der er en mindre animalsk produktion af svin, får og kødkvæg. Der var i 2020 kun en enkelt malkekvægsbesætning tilbage på Samsø.

Den absolut største kartoffel- og grøntsagsproducent, og samtidig Samsøs største virksomhed, er Brdr. Kjeldahl I/S, der også omfatter en frugtplantage, en mindre entreprenør- og transportvirksomhed samt et maskinværksted. Derudover driver virksomheden også Samsø Redningskorps ApS. Virksomheden blev oprettet i 1988 af de to samske brødre Søren Peter og Jens Kristian Kjeldahl. Siden 1993 har de solgt deres grøntsager til Dansk Supermarked (nu Salling Group). Brdr. Kjeldahl har igennem tiden opkøbt over 40 tidligere husmandssteder på øen. I 2019 havde virksomheden ca. 70 fuldtidsansatte beskæftiget med produktion, pakkeri og transport. Dertil kommer ca. 35 sæsonarbejdere hvert år. Både blandt de fastansatte og sæsonarbejderne er der en stor gruppe udlændinge.

Anpartsselskabet Samsø Grønt er med omkring 20 fastansatte den største distributør af kartofler og grøntsager fra Samsø. Selskabet ejes af samske kartoffelavlere. Det er en moderne produktionsvirksomhed med speciale i bearbejdning og salg af almindelige og specielle kartofler og grøntsager, og er kendt for at bruge avancerede robotter til håndtering og pakning. Samsø Grønt A/S og datterselskabet PSG A/S leverer bl.a. til Coop.

Industrien

I Tranebjerg ligger Sams Island Distillery. Her fremstilles flere typer alkohol, bl.a. gin, vodka og snaps.

.

Industrien er ganske lille og tegner sig for 3,8 % af beskæftigelsen. Stort set alle industrivirksomhederne har kun få ansatte. Størst er Samsø Syltefabrik A/S, som producerer syltede grøntsager, fx rødkål, rødbeder, agurker og asier. I lighed med landbruget og turismen er syltningen stærkt sæsonbetonet, og i højsæsonen beskæftiger virksomheden ca. 70 medarbejdere.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 16,8 % af beskæftigelsen ligger transport, forsyning samt bygge og anlæg en hel del over andelen for regionen. Det skyldes en forholdsvis stor transportsektor, hvor en enkelt virksomhed – Samsø Rederi – tegner sig for den største del af beskæftigelsen. Rederiet drives af Samsø Kommune og står for færgeruten mellem Sælvig og Hou samt for den nye rute til Aarhus, der efter planen besejles fra juni 2020.

Vindmølleparken fra 2003 på stenrevet Paludans Flak syd for Samsø. Møllerne blev i 2018 købt af firmaet Wind Estate A/S, der arbejder på at udvide vindmølleparken med flere og større møller placeret mod øst.

.

Handel, service og oplevelseserhverv

Tranebjerg er Samsøs største by og hele øens handelscentrum. En sen majdag i 2019 har en restaurant på Langgade åbnet for den udendørs servering.

.

Denne sektor er med 29,0 % af beskæftigelsen tæt på andelen for regionen som helhed. Det skyldes bl.a. oplevelseserhvervene, der især retter sig mod turister, og i opgørelsen fra november 2017 tegnede hoteller, restauranter, caféer, feriehusudlejning samt kultur og fritid sig for 9 % af beskæftigelsen. I højsæsonen er andelen væsentlig højere.

Der er kun få engrosvirksomheder, der handler med kunder uden for øen. Den mest betydelige er ExamVision ApS, der fremstiller og handler med specialbyggede optiske instrumenter til tandlæger og kirurger i en lang række lande. Virksomheden begyndte i 2001 i optikerforretningen i Tranebjerg, men rykkede i 2007 til større lokaler i udkanten af byen. Der var i 2018 ca. 25 ansatte.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med 6,5 % af beskæftigelsen ligger denne sektor en del under både regions- og landsgennemsnittet. Hovedsagelig er der tale om mindre virksomheder, som betjener det lokale erhvervsliv og borgerne.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor er med 31,9 % af beskæftigelsen på niveau med regionen som helhed. Flest ansatte er der med 14,2 % i socialsektoren fulgt af undervisnings- og sundhedssektoren med hhv. 8,2 % og 4,4 %.

Pendling

Der er flere faste daglige forbindelser til Samsø fra Hou i Jylland og Kalundborg på Sjælland. Her ses færgen Prinsesse Isabella, der ejes af Samsø Rederi, og som sejler mellem Sælvig og Hou.

.

Pendlingen er mindre end i de fleste andre kommuner; kun knap 10 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Samsø Kommune pendlede i 2017 til kommunen. Tilsvarende var det 12 % af de beskæftigede med bopæl på øen, der pendlede til arbejdspladser i andre kommuner.

Pendlingen var primært til og fra Aarhus Kommune, hvor den i opgørelsen fra november 2017 omfattede 53 daglige indpendlere og 52 udpendlere.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

I Samsø Kommune er 46,9 % af befolkningen i arbejdsstyrken. Det er mindre end andelen for både regionen og hele landet. De øvrige 53,1 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 76,4 %, hvilket er på niveau med både regionen og landet som helhed.

Målt i procent af arbejdsstyrken var der 5,3 % ledige i 2018, hvilket var flere end på regionsplan (3,5 %) og på landsplan (3,9 %).

Socialgrupper, indkomst og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Samsø Kommune og hele landet i 2017.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 280.000 kr. i 2017 ligger borgerne i kommunen noget under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.042.000 kr. og dermed tæt på landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. På Samsø er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 26 (2017), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i regionen i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Kommunen har siden 2014 været et samlet sogn. Det er i regionens opgørelse placeret i gruppen med det næstlaveste af de fem niveauer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Samsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked