Kajbjerg Skov når næsten helt ud til Storebælt, hvor skovbrynet dannes af en broget blanding af selvsåede løvtræer, afsluttet af en bræmme af hindbær og ørnebregner. Den smalle strand og skovbrynet adskilles af strandvolde samt af et lille surt overdrev i syd. Strandvoldene er forholdsvis stabile og dækkes overvejende af en flerårig vegetation. De er i en god naturtilstand, men trues af tilgroning med bl.a. den invasive rynket rose.
.
Spætmejsen er almindelig i de fleste løvskove i Nyborg Kommune, men da den anlægger sin rede i huller, er den mest talrig i skove med mange gamle træer. Den færdes behændigt i træerne og er den eneste danske fugleart, som er i stand til at løbe både op og ned ad træstammerne. I Danmark optræder spætmejsen i to underarter. Den vestlige underart, som er dominerende på Fyn og i Jylland, kan bl.a. kendes på sit mørkere, mere rustrøde bryst.
.

Nyborg Kommune har 3.814 ha skov, svarende til ca. 14 % af kommunens areal. Langt den største del af skovarealet er privatejet og ligger i tilknytning til de godser, som i middelalderen blev givet i len til forskellige adelsmænd. Blandt de største private skove er Kajbjerg Skov, Gammel Dyrehave, skovene ved Lykkesholm, Ravnholt Dyrehave og Juelsberg Skovene. Selv om en del af skovene drives ekstensivt, fungerer hovedparten som produktionsskove.

Der er ingen statsskove i kommunen, og det offentlige skovareal udgøres udelukkende af de kommunalt ejede skove. De fordeler sig på 13 mindre skove, som tilsammen dækker 223 ha, hvoraf det trædækkede areal dog kun udgør 154 ha. Skovene er overvejende løvskove, hvor bøgen dominerer med en andel på 46 %, efterfulgt af eg med 26 % og andet løvtræ med 18 %. Kommuneskovene drives naturnært. Desuden er en del af Plantagen udlagt som urørt skov, mens arealer i hhv. Teglværksskov, Kristianslund, Plantagen og Kirsebærhaven er udlagt som biodiversitetsskov. Tilsammen dækker områderne med natur- og biodiversitetsskov 30 ha, svarende til ca. 13 % af det kommunale skovareal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove