Når det gælder uddannelses- og sundhedsniveauet, ligger Høje-Taastrup Kommune tæt på forholdene på landsplan. Middellevealderen er ca. et halvt år lavere, og en lidt større andel har grundskolen som den højest gennemførte uddannelse.

Uddannelse

Antal skoler og elever i Høje-Taastrup Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

1. A har historie på Høje Taastrup Private Gymnasium, der i 2014 blev oprettet på initiativ af en gruppe forældre med tyrkisk baggrund. Skoleafgiften var i 2018 på 1.450 kr. pr. måned.

.

Michael Ziegler (K) viser sin borgmesterkæde frem ved indvielsen af Gadehaveskolens nye skolegård i september 2016. Ved begyndelsen af skoleåret 2018/19 blev Gadehaveskolen slået sammen med Selsmoseskolen, der ligger knap 2 km længere mod øst i Høje Taastrup. Den nye skole hedder Ole Rømer-Skolen for at fremhæve dens naturfaglige profil.

.

Uddannelsesniveauet for de 30‑34-årige i Høje-Taastrup Kommune lå i 2018 lidt lavere end gennemsnittet for hele landet trods en markant stigning de seneste årtier. I 2018 var det 21,4 %, der kun havde en grundskoleuddannelse, mod tilsvarende 15,6 % på landsplan, mens andelene med en erhvervsuddannelse og en mellemlang videregående uddannelse var på niveau med hele landet. Derimod var andelen med en lang videregående uddannelse med 14,2 % væsentlig lavere end de 21,4 % på landsplan.

Uddannelsesniveauet er siden 1991 steget for især kvinderne. Hvor 39 % af de 30‑34-årige kvinder i 1991 kun havde en grundskoleuddannelse, er andelen i 2018 nede på 18 %. Til gengæld er andelen med en mellemlang videregående uddannelse steget fra 11 % i 1991 til 25 % i 2018, og andelen med en lang videregående uddannelse er steget fra 2 % til 15 % for kvinderne. Tilsvarende er andelen af 30‑34-årige mænd med en lang videregående uddannelse steget fra 4 % til 14 %.

Perioder med faldende børnetal i bl.a. Fløng og nybyggerier andre steder har nødvendiggjort flere justeringer af skoledistrikterne og lukninger af skoler. I 2012 blev Rønnevangsskolen lukket, og Grønhøjskolen og Parkskolen blev lagt sammen til Mølleholmskolen. I sommeren 2018 er Selsmoseskolen og Gadehaveskolen blevet lagt sammen til Ole Rømer-Skolen.

Desuden bliver Charlotteskolen og Hedehusene Skole lukket, når den nye skole i bydelen Nærheden står færdig i 2021.

Skolerne tog i 2017 fat på noget af det, der kommer til at tegne den kommende nye skole. Kommunen har indgået partnerskab med LEGO Education om udviklingen af læringskonceptet på skolen i Nærheden, der får fokus på teknologi og naturvidenskab. Eleverne skal i samarbejde med det omgivende samfund eksperimentere og konstruere, og skolens bygninger og rum skal inspirere og understøtte den undervisningsform.

Kommunen rummer også Heltidstilbuddet, som er en specialskole. LINIE 10 er kommunens 10.-klassetilbud.

Kommunen har siden 1980 haft først tre og siden fire frie grundskoler, herunder en katolsk skole, Sankt Pauls Skole, grundlagt i 1976. Høje Taastrup Privatskole fra 2013 har som den nyeste medført en stigning i andelen af elever i de frie grundskoler.

På såvel Høje-Taastrup Gymnasium som på Taastrup Private Gymnasium kan man både tage en STX og en HF.

Høje-Taastrup Sprogcenter tilbyder danskkurser og Forberedende Voksenundervisning (FVU). Siden 2006 har den været en del af kommunens arbejdsmarkedsindsats.

Universitetshospitalet for Store Husdyr flyttede i 2008 fra den tidligere Landbohøjskole (KVL) på Frederiksberg til Taastrup. Hospitalet er en del af Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Københavns Universitet, og det danner dermed ramme om både uddannelse og efteruddannelse af dyrlæger.

Privatskolen Sankt Pauls Skole blev indviet i 1976 og er en sogneskole for den katolske menighed og kirke. Sankt Pauls Kirke ses i baggrunden. Alle kan optages på skolen, men det kristne grundsyn er en del af skolens værdigrundlag.

.

Sundhed

Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Høje- Taastrup Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Høje-Taastrup Kommune havde i 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,1 år. Det er lidt mindre end i regionen og i hele landet. Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er borgernes helbred næsten på niveau med resten af landet. Set i forhold til regionen angiver lidt flere at have et dårligt fysisk helbred, og flere angiver at være overvægtige og spise usundt.

Kommunen havde i 2017 1.779 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt flere end i Region Hovedstaden som helhed og lidt flere end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. 93 % af de praktiserende læger i kommunen havde i 2017 lukket for tilgang mod 61 % på landsplan.

I Høje-Taastrup Kommune er antallet, der har været indlagt på et somatisk sygehus, lidt større end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. I 2017 var der 142 indlagte pr. 1.000 indbyggere mod 121 på landsplan.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Høje-Taastrup Kommune er lidt større end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan og i Region Hovedstaden.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 63,1 % for de 0‑2-årige og 87,2 % for de 3‑5-årige og dermed stort set som for hele landet.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 10,2 børn pr. 1.000 børn og unge i 2017 og svarede også til landsgennemsnittet.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Høje-Taastrup Kommune var i 2017 ca. 3,5 % over gennemsnittet for landets kommuner.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2017 var andelen 2,9 % mod 3,7 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminaliteten er lidt højere i Høje-Taastrup Kommune end både i regionen og på landsplan. I 2017 blev der i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 17,6 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 15,2 og 15,4 i hhv. regionen og hele landet.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i Høje-Taastrup Kommune rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 3,0 personer pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lidt højere end i landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg