Tabel 1. Antal skoler og elever i Ikast-Brande Kommune 1970/71 til 2017/18.

.
I samarbejde med det private entreprenørfirma Persolit udbød Nørre Snede Fængsel i efteråret 2018 et kursus for de indsatte, hvor de lærte at opstille stilladser. Kurset skulle efter endt afsoning forbedre muligheden for at finde et vellønnet arbejde.
.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Næsten 40 % af de unge i kommunen havde i 2018 en erhvervsuddannelse, mens andelen med en lang videregående uddannelse var 11 % og dermed ca. halvt så stor som på landsplan. Middellevetiden var lidt højere end på landsplan, mens kriminaliteten var lavere.

Uddannelse

I Ikast-Brande Kommune er der en højere andel af erhvervsuddannede end på landsplan. Samtidig er andelen med især lange videregående uddannelser klart lavere. I 2018 var det 10,9 % af de 30‑34-årige, der havde en lang videregående uddannelse, mod 21,4 % på landsplan.

Siden 1991 er uddannelsesniveauet steget og særlig markant for kvinderne. I 1991 fik næsten halvdelen af kvinderne (45,7 %) alene en grundskoleuddannelse, mens det dengang var tilfældet for en tredjedel af mændene (34,0 %). I 2018 er det kun 14,2 % af de 30‑34-årige kvinder, der alene har fået en grundskoleuddannelse mod 20,3 % for mændene.

Billedet af, at kvinderne uddannelsesmæssigt overhaler mændene, genfindes for de videregående uddannelser. I 2018 var det 43,7 % af de 30‑34-årige kvinder, der havde en eller anden form for videregående uddannelse, mod tilsvarende 28,0 % af mændene.

Grundskoleuddannelse

Da Ikast-Brande Kommune i 2015 overvejede en ny skolestrategi, var baggrunden som mange andre steder en trængt økonomi og et faldende elevtal.

En analyse af bygningsmassen førte til et forslag om nedlæggelse af kommunens ældste skole, den mere end 100 år gamle Ikast Vestre Skole. Bygningerne var nedslidte og uegnede til moderne undervisningsformer, og byrådet besluttede i 2016 at lukke skolen med dens ca. 500 elever og omkring 60 ansatte fra skoleåret 2017/18.

Af de 12 folkeskoler er otte overbygningsskoler, og en udgøres af 10.-klassecentret på Ikast-Brande Ungdomscenter.

I januar 2017 blev der konstateret skimmelsvamp på Præstelundskolen, og udskolingsdelen måtte lukke. I 2018/19 besluttede byrådet at bygge en ny skole i stedet for at renovere Præstelundskolen. Det nye byggeri i Centerpark i Brande skal foruden skole også fungere som bibliotek og musikskole.

Den ældste af kommunens fem frie grundskoler er Friskolen i Thorlund, der blev oprettet i 1988. De øvrige er fra 00’erne og omfatter bl.a. International School Ikast-Brande.

Elevandelen på de frie grundskoler er steget fra 8 % i 2008/09 til 11 % i 2017/18 (se Tabel 1).

Idrætsskolerne Ikast (ISI) består af idrætsefterskole, en idrætshøjskole, en kursus- og eventafdeling og fra 2019 også en idrætsfriskole. Skolerne er forankret i det midt- og vestjyske foreningsliv.

Ungdomsuddannelserne

Ikast-Brande Gymnasium (IBG) blev indviet i 1973.

HHX Ikast blev i 2004 en del af Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier og skiftede i 2015 navn til Handelsgymnasiet Ikast-Brande. Skolen udbyder fire studieretninger inden for bl.a. innovation, finansiering og international markedsføring.

Videregående uddannelser

Ikast-Seminariet blev en del af VIA University College, da dette blev dannet i 2008. Allerede året efter havde VIA tanker om at samle en del af deres uddannelser i syv centrale byer for at gøre studiemiljøerne større og mere attraktive. Pædagoguddannelsen i Ikast skulle flyttes enten til Herning eller Silkeborg. I høringsfasen kom det bl.a. frem, at størstedelen af de studerende var fra området Herning-Ikast-Brande og gerne ville studere i området. I februar 2010 besluttede VIA’s bestyrelse at beholde pædagoguddannelsen i Ikast, og i 2019 var den stadig placeret der.

Brande Højskole, oprettet i 1993, henvender sig især til ordblinde og tosprogede elever, og den har fokus på personlig og faglig udvikling.

Sundhed

Et nyfødt barn i Ikast-Brande Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 81,2 år. Det er et halvt år mere end landsgennemsnittet og på niveau med gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen med et dårligt fysisk helbred en smule højere end i regionen og tæt på landsgennemsnittet. Andelen med svær overvægt er 20 % og dermed lidt større end i regionen og hele landet.

Halvdelen af kommunens indbyggere bor i det fjerde af de fem sociogeografiske områder, som regionen har opdelt kommunerne i. I dette område er niveauet for indkomster, uddannelse og beskæftigelse under gennemsnittet i regionen. Denne halvdel af indbyggerne har et klart dårligere helbred end indbyggerne i resten af kommunen og regionen.

Det kommunale sundhedscenter ligger i Frisenborgparken i Ikast, hvor ledelse af bl.a. hjemmesygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse er samlet. Staben omfatter forløbskoordinatorer, sundhedskonsulenter m.fl.

I 2017 var der 6,7 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Ikast-Brande Kommune og dermed næsten lige så mange som i regionen og hele landet, hvor der var 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Kommunen havde 1.564 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt flere end i Region Midtjylland som helhed, men færre end landsgennemsnittet på 1.614.

I Ikast-Brande Kommune var antallet af indlagte på et somatisk sygehus 113 patienter pr. 1.000 borgere i 2017. Det er på niveau med regionen, men lavere end på landsplan (121).

Fra 2020‑21 vil det nye Regionshospitalet Gødstrup i nabokommunen Herning være det primære akuthospital for kommunens borgere.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Ikast-Brande Kommune er på niveau med regionen og hele landet.

I 2017 var der 45,5 dagplejepladser og 11,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppe 0-2 år. For aldersgruppen 3-5 år var der pladser til alle i daginstitutionerne.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 9,0 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er tæt på landsniveauet (10,1).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Ikast-Brande Kommune var 11,3 % over gennemsnittet for landets kommuner i 2017. Samme år modtog 10,1 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp, hvilket næsten er som i hele landet (11,1 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008, hvor den i kommunen var 16,2 %.

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre er blevet mindre gennem de senere år. I 2010 var det ca. 4,9 % af alle i alderen 65 år og derover. I 2018 var denne andel faldet til 2,8 % og var dermed lavere end i landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Ikast-Brande Kommune er noget lavere end i Region Midtjylland og i landet som helhed. I 2018 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 10,4 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 12,9 i hele regionen og 15,1 på landsplan.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Ikast-Brande Kommune dog lidt over både Region Midtjylland og landet som helhed. I Ikast-Brande Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 3,3 personer pr. 1.000 indbyggere mod 2,9 såvel i regionen som på landsplan.

Når det gælder sigtelser for indbrud og tyveri, er niveauet under både regionen og landet som helhed. I Ikast-Brande Kommune blev der i 2018 rejst sigtelse mod 3,5 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri mod 4,4 i regionen og 4,9 i hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg