Lokalplanen for Tranebærvej i Agerbæk er fra 2003 og giver tilladelse til blandet lav-tæt bebyggelse. Agerbæk er en by med over 1.000 indbyggere og en lokal folkeskole.
.
Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2019 og i fremskrivningen til 2045 for Varde Kommune og hele landet.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Varde Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Befolkningstallet har siden årtusindskiftet ligget lige omkring 50.000. Stabiliteten skyldes, at de indenlandske nettofraflytninger og et fødselsunderskud er blevet opvejet af en nettoindvandring. Befolkningen bor helt overvejende i private ejerboliger. Samtidig udgør fritidsboliger mere end en fjerdedel af samtlige boliger.

Befolkningsudviklingen

Varde Kommune havde i 1970’erne en stærk befolkningsvækst, hvorefter den blev svagere og siden årtusindskiftet gik i stå. Fra 43.354 i 1970 (i den nuværende kommunes område) voksede indbyggertallet til 50.129 i 2019. I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2019 forventes det, at befolkningens størrelse vil være stort set stabil i kommunen, mens den i regionen som helhed ventes at fortsætte med at vokse.

I de ti år op til 2018 havde Varde Kommune en årlig indenlandsk nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på gennemsnitligt 267. Den årlige nettoindvandring til kommunen var i samme tiår svingende med et gennemsnit på 222 personer og et maksimum på 456 (2015).

Samtidig var de ti år præget af, at der i kommunen stort set var lige så mange døde, som der var nyfødte. Der forventes i fremskrivningen et fødselsunderskud, fordi aldersfordelingen medfører, at det årlige antal dødsfald vokser. Den samlede fertilitet – det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter – er imidlertid høj. Tallet var i 2018 2.148, hvilket er højere end i regionen (1.783) og især højere end i landet som helhed (1.730). De førstegangsfødende mødres alder var 27,9 år, hvilket var lavere end i både regionen (28,4 år) og hele landet (29,3 år). Mænd, der i samme periode blev fædre for første gang, var i gennemsnit over 30 år.

Aldersmæssigt ligner Varde Kommune landet som helhed, men med en lidt større andel ældre: I 2019 var 17 % af befolkningen 0‑14 år, 61 % var i den erhvervsaktive alder (15‑64-årige), og 22 % var 65 år eller derover. I fremskrivningsperioden forventes ældrekvoten (borgere på 65 år og derover i forhold til de 15‑64-årige) at stige fra 36 % til 54 %, hvilket er over niveauet i regionen (48 %) og landet som helhed (42 %).

Boligforhold

Mere end otte ud af ti boliger i Varde Kommune er private ejerboliger, hvortil kommer blot 10 % almene boliger samt mindre forekomster af private udlejningsboliger og andelsboliger. Til sammenligning er der i landet som helhed 61 % ejerboliger og 19 % almene boliger. Etageboliger udgør kun 11 % mod 37 % på landsplan. Priserne på ejerboliger er forholdsvis lave: Mens det i 2018 på landsplan kostede gennemsnitligt 13.600 kr. pr. m2 at købe et parcel- eller rækkehus, kostede det kun 7.600 kr. pr. m2 i Varde Kommune.

Fritidsboliger udgør 26 % af samtlige boliger, hvilket er en af de ti højeste andele blandt landets kommuner. Da en stor del udlejes, har kommunen et af landets højeste antal overnatninger i feriehuse pr. år. I 2018 stod Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner for 34 % af samtlige feriehusovernatninger på landsplan. Ligesom i nabokommunerne står tyske turister for langt størstedelen.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 0,9 % af befolkningen i Varde Kommune, og andelen var i 2019 vokset til knap 10 %. I årene op til 2019 steg antallet af indvandrere og efterkommere til hhv. 4.010 og 857. Blandt indvandrerne kom knap halvdelen (1.798) fra ikke-vestlige lande. Blandt de ikke-vestlige indvandrere havde 22,8 % oprindelse i Syrien, 17,5 % i Ukraine og 11,6 % i Bosnien-Hercegovina. Af de 2.212 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var 23,8 % fra Rumænien, 18,6 % fra Tyskland og 18,0 % fra Polen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger