Nordvest for Kroppedal brydes skovbilledet af en lille, næringsrig skovsø, som sidst i juni dækkes af tyk andemad, der giver vandoverfladen en brungrøn farve. Tæt på søen findes et shelter med plads til 24 personer.
.

Vestskoven er et ca. 1.340 ha stort naturområde, der strækker sig over Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup og Ballerup Kommuner. Af det samlede areal er kun ca. 740 ha skovbevokset, mens resten er åbent land med bl.a. krat, sletter, enge, søer og moser. I Høje-Taastrup Kommune udgør den skovbevoksede del af Vestskoven et ca. 46 ha stort område omkring Kroppedal. Dertil kommer et større område, som veksler mellem åbent land, krat, sumpskov og tilgroningsskov.

Egen er det talrigeste træ i den i forvejen løvtræsdominerede skov. Også bøgen er meget almindelig og får selskab af andre løvtræer som ask, ahorn, avnbøg og rødel. I Høje-Taastrup Kommune rummer skoven desuden en del nåletræ. På længere sigt skal området udvikle sig til egeskov med ask og avnbøg.

Der er en stor bestand af rådyr i skoven, der huser alle de almindelige arter af pattedyr. Ud over en lang række småfugle omfatter ynglefuglene også musvåge, duehøg og spurvehøg. I skovbunden er der en rig svampeflora, der tæller flere spisesvampe, heriblandt forskellige rørhatte samt den farvestrålende violet ametysthat, som dog bør indtages med forsigtighed eller helt undgås, da den har et ret højt indhold af arsen.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Høje-Taastrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove