Fragtskibet Andreas Boye lægger fra land d. 13. januar 2000 med kurs mod København for at protestere mod nedlæggelsen af Marstal Navigationsskole. Dette var et politisk emne, der kunne samle ærøboerne; ved demonstrationen på Christiansborg Slotsplads deltog knap 2.000 ærøboere, og navigationsskolen blev bevaret.
.

Befolkningstallet faldt fortsat igennem perioden i både landområderne og byerne. Værftsindustrien var endnu vigtig for Marstal og Søby, men turismen spillede en stadig større rolle og blev efterhånden øens dominerende erhverv. Mens det gik tilbage for erhvervssøfarten, blev der anlagt lystbådehavne og marinaer til de mange sommergæster.

Administrativ inddeling

Det nuværende kommuneareal fordelte sig ved indgangen til 1970 på tre kommuner: Ærøskøbing Købstadskommune, Vest Ærø og Marstal Handelsplads’ Sognekommuner. Ved Kommunalreformen i 1970 blev Ærøskøbing og Vest Ærø sammenlagt til Ærøskøbing Kommune. Både Ærøskøbing og Marstal Kommuner blev placeret i Fyns Amt. I 2006, et år før Strukturreformen i resten af landet, blev de to kommuner lagt sammen til en økommune med navnet Ærø Kommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Ærø var præget af en fortsat nedgang i befolkningstallet fra 9.287 indbyggere i 1970 til 6.794 i 2007, et fald på knap 27 %. Størst var nedgangen i Marstal, hvor befolkningstallet mellem 1970 og 2007 faldt fra 4.124 til 2.276. I både Ærøskøbing og Søby faldt befolkningstallet med nogle hundrede, og byerne havde i 2007 hhv. 984 og 556 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Søfarten på Ærø skiftede i nogen grad karakter igennem perioden, og det stigende antal fritidssejlere blev i 1968 tilgodeset med en lystbådehavn i Marstal, og i Ærøskøbing blev første etape af en marina anlagt i 1974. Søby Havn blev udvidet med en marina i 1991, og i 1996 fik lystbådehavnen i Marstal en større udvidelse. I Ærøskøbing blev den lille jernbane på havnen til godstrafik nedlagt ved årsskiftet 199495. Allerede i 1974 blev der anlagt en omfartsvej, der skulle lede især trafikken til og fra færgelejet uden om Ærøskøbings historiske bykerne. Den voksende trafik betød, at der blev tilføjet en ny strækning til omfartsvejen, der var færdig i år 2000.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Senere end andre steder i landet skete der efter 1970 en koncentration af landbruget på færre og større enheder. Fiskeriet gik tilbage, og i år 2000 var der kun otte tilbageværende erhvervsfiskere i Søby, mens Marstal havde et tilsvarende antal i 2003.

Søby Værft var øens største private arbejdsplads. I Marstal var det fortsat søfart, navigationsskolen og værftsindustrien, der prægede byen, der i år 2000 fortsat havde fire værfter. Fra begyndelsen af 1990’erne skete der en kraftig reduktion af Marstals flåde, som i 2007 talte 35 erhvervsfartøjer. Ærøskøbings eneste tilbageværende værft lukkede i 1990.

Turistbranchen udviklede sig igennem perioden. Hvor turismen tidligere var centreret i og omkring Ærøskøbing, omfattede den efterhånden hele øen og var ved periodens slutning det største erhverv.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Sundhed

Ærøskøbing Sygehus blev udvidet i 1970. Siden har sygehuset været præget af forsøg på at nedlægge det. I kølvandet på demonstrationer for at bevare sygehuset i 1988 blev Sygehusforeningen ÆRØ oprettet med det formål at bevare sygehuset, og foreningen har siden indsamlet penge til medicinaludstyr til syge huset.

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Ærø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007