Mindestøtten i Marstal minder om de mange søfolk og fiskere, der mistede livet på havet under 2. Verdenskrig. Initiativet til at rejse stenen blev taget af Marstal Marineforening, der blev stiftet i 1945.
.

Det tidligere så dominerende skibsfartserhverv gik tilbage i både Ærøskøbing og Marstal. Derimod voksede den moderne værftsindustri i Marstal og Søby. Landbruget var stadig dominerende på øen, og med de forbedrede transport- og udskibningsforhold blev der anlagt gartnerier og frugtplantager. 2. Verdenskrig ramte søfartssamfundene hårdt.

Administrativ inddeling

I 1920 fordelte det nuværende kommuneareal sig på otte kommuner, heraf én købstadskommune, nemlig Ærøskøbing. De lå alle i Svendborg Amt. I 1962 blev Marstal Landsogns Sognekommune indlemmet i Marstal Handelsplads. Øen Birkholm blev i 1964 udskilt af Drejø Sognekommune og ligeledes tillagt Marstal Handelsplads’ Sognekommune. I 1966 blev Søby, Bregninge, Tranderup og Rise Sognekommuner sammenlagt til Vest Ærø Sognekommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Ærø var præget af et betydeligt fald i befolkningen fra 12.028 beboere ved folketællingen i 1921 over 10.672 i 1950 til 9.704 personer i 1965. Befolkningstilbagegangen ramte især landområderne og i mindre grad Ærøskøbing, mens Marstal inklusive Marstal Landsogn og Søby som de eneste steder oplevede vækst i befolkningstallet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1931 blev der indført jernbanefærge mellem Ærøskøbing og Svendborg. Øens eneste jernbane, Ærøbanen, løb et par hundrede meter langs havnen, for at landbrugets varer nemmere kunne omlæsses.

Ærøs infrastruktur blev i begyndelsen af 1960’erne styrket, da Ærø Flyveplads i 1960 blev anlagt midt i det inddæmmede Gråsten Nor, og det nystartede selskab I/S Skjoldnæs i 1961 etablerede en færgeforbindelse mellem Søby og Mommark. På forsyningsområdet blev de små elværker nedlagt i 1956 til fordel for Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Mens landbruget fortsat var domineret af en struktur med mange små gårde og husmandsbrug, oplevede den ærøske søfart voldsomme forandringer. Skibsfarten i Ærøskøbing var kun en skygge af sig selv efter 1. Verdenskrig. I Marstal blev flåden halveret i perioden 1925-40, og i 1950 havde byen 36 skibe. Herefter steg antallet af skibe, og Marstal havde i 1970 knap 60 skibe med større tonnage.

I mellemkrigstiden gik det fremad for de moderne værfter. Søby Værft, der blev etableret i 1931, udviklede sig til øens betydeligste industrielle virksomhed, og i Marstal var der i 1963 fire værfter samt Motorfabrikken Marstal.

Fiskeriet spillede en rolle i alle tre byer, men især i Søby. Gartnerier og frugtplantager voksede i perioden, især omkring Ærøskøbing, hvor havnebanen og jernbanefærgen gav gode muligheder for eksport. Ved siden af de traditionelle erhverv blomstrede fra mellemkrigsårene en turistbranche op, som i begyndelsen var centreret omkring Ærøskøbing, der blev markedsført som »Eventyrbyen«.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

Ved Besættelsens begyndelse i april 1940 blev der etableret en midlertidig lytte- og observationspost på toppen af Lindsbjerg. Fra foråret 1941 blev der opført radarstationer med tilhørende mandskabsbarakker ved landsbyen Olde. Disse blev i efteråret 1941 suppleret af et mindre anlæg på Østergårdsmark i Tranderup. Efter krigen og frem til september 1946 blev barakkerne i Oldemarkslejren anvendt til tyske flygtninge.

Den 30. august 1940 løb færgen Rise på en britisk mine på vej fra Ærøskøbing til Svendborg, hvorved ni af de 21 ombordværende omkom. I foråret 1944 blev de første skridt taget til etablering af en modstandsbevægelse på Ærø, som i maj 1945 talte 67 modstandsfolk. I løbet af krigen mistede 86 ærøske sømænd livet på havet enten på almindelige fragtskibe eller ombord på allierede skibe.

Social- og sundhedsforhold

Velfærdsstaten begyndte at folde sig ud på Ærø i mellemkrigsårene. På sundhedsområdet blev Ærøskøbing Amts og Bys Sygehus udvidet i 1924, og i 1939 blev det udbygget med en patientbygning og en behandlingsbygning, så det i 1957 havde plads til 48 patienter. På ældreområdet opførte Marstal og Ærøskøbing Kommuner i hhv. 1925 og 1928 nye alderdomshjem. I 1935 opførte Marstal Landsogn alderdomshjemmet Klinten, og i 1951 blev der i Rise Sogn opført et alderdomshjem i samarbejde med Tranderup Sogn. I 1952 åbnede børnehjemmet Maren Minors Minde i Marstal.

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Ærø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970