På hjørnet af Mejlgade og Graven ligger et af Aarhus’ ældste huse, Juuls Gård fra 1600-tallet i toetagers bindingsværk. Fra 1848 til 2010 var der farvehandel, hvor farverne blev blandet i baghuset. Huset er fredet både på grund af sit ydre og som et eksempel på et sammenhængende miljø med butik og beboelse.
.
Som et vartegn yderst på Aarhus Ø ligger AARhus tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG) og Gehl Architects. Huset, som er fra 2019, er opført i glas, beton og træ og består af to vinkler mod hinanden omkring en indre have, og det omgives af badehuse.
.
Aarhus Gymnasium ligger på Dollerupvej i Aarhus. Gymnasiet er en del af AARHUS TECH og har til huse i en tidligere tekstilfabrik. Cubo Arkitekter har tegnet den moderne tilbygning, der rummer undervisningslokaler og fællesarealer.
.

Arkitekturen i midtbyen bærer præg af byens udvikling gennem århundreder, og de forskellige stilretninger og byggeskikke er afspejlet i bygningerne.

I 1500- og 1600-tallet blev en række store købmandsgårde opført i det centrale Aarhus, men adskillige af disse gamle bindingsværkshuse er blevet revet ned eller ombygget til ukendelighed. Husene i Mejlgade 25 og 43 står dog endnu med egebindingsværk fra 1500-tallet; begge blev fredet i 1970. Periodens bindingsværkshuse var særligt kendetegnet ved, at bindingsværkets lodrette stolper gik igennem fra fodtømmeret til tagtømmeret. Det toetagers forhus på Mejlgade 19 fra 1600-tallet er et af de bedst bevarede huse med en typisk facade fra renæssancen, hvilket ses i det udkragede og knægtbårne øvre stokværk mod gaden. Huset blev fredet i 1919. Husene blev oftest opført som gavlhuse, mens det fra slutningen af 1600-tallet og i løbet af 1700-tallet blev mere almindeligt at bygge længehuse. Disse blev opført i to etager og ofte med et stejlt valmtag. Et velbevaret eksempel er Vestergade 58, hvor forhuset er fra år 1700. Der er tale om en tidligere købmandsgård, og det relativt rige bindingsværk er udført efter datidens byggeskik med gennemstukne bjælkeender og svalegange. Derudover er bindingsværket opstreget og udført med fodrem og to dokker mellem stolperne, som er typisk for egnen. Huset blev fredet i 1949.

Først omkring år 1800 kom der gang i byggeriet af grundmurede huse, fx Nørreport 20 fra 1798. En god repræsentant for 1800-tallets klassicisme, der var inspireret af den københavnske udgave, er Klostergade 56 fra 1812 med horisontal inddeling af facaden i form af et bånd, en glatpudset facade og enkelhed i det samlede udtryk. I løbet af 1820’erne blev stilen yderligere forenklet, som det ses i Vestergade 29 fra 1821. Her optræder for første gang et afrundet hjørne, hvilket senere blev udbredt i Aarhus.

Da byen forøgede sit indbyggertal i 1840’erne, satte det sig spor i byggeaktiviteten. Mejlgade 7 og Mindegade 8 er eksempler på nye toner i facadernes udtryk, der fik gennemløbende gesimsbånd under vinduerne, en stærk sokkelprofil og refendfugning.

I 1850’erne tog den arkitektoniske udvikling en ny drejning, idet man bevægede sig væk fra klassicismen og mod historicismen. Facaderne, som i lang tid havde været pudsede, stod nu i blank mur, først i håndstrøgne mursten og senere i takt med industrialiseringen maskinstrøgne mursten. Et af de bedste eksempler på historicisme er huset på Fredensgade 36 af Gustav Martens fra 1858.

Byens udvikling fra 1870’erne førte igen til en ny byggeaktivitet med opførelsen af monumentale bygninger i både tre og fire etager med mange dekorative detaljer, eksempelvis Vester Allé 15 af V.Th. Walther fra 1876‑77. I tråd med tidens idealer er facaden pudset med kraftige detaljer omkring vinduerne og vandrette delinger. Frederiksbjergs etagebebyggelser er opført i en stram karréstruktur, og husenes arkitektur bærer præg af historicismen. Det var et udpræget boligkvarter for arbejderfamilier med mindre en- og toetagers huse, men også en del fabriksvirksomheder. Omkring Ingerslevs Boulevard har bygningerne markerede hjørnepartier, svungne karnapper og murværksdetaljer samt en generelt høj håndværksmæssig kvalitet. Trøjborg fra omtrent samme tid er præget af etagebebyggelser med mange små og i samtiden billige lejligheder. Etagebebyggelserne blev oftest opført som karréer med pudsede facader i stueetagen, indfatninger over vinduerne og kraftige, dekorative hovedgesimser.

Efter 1890 stod murene igen oftest i blank mur med røde og gule mursten samt formsten og mønstermur, og på offentlige bygninger anvendte man i stigende grad natursten, fx granit og sandsten, inspireret af ældre dansk og nordisk arkitektur. En af de mest prominente arkitekter fra denne periode er Hack Kampmann.

I begyndelsen af 1920’erne udviklede Aarhus sig i området omkring Hovedbanegården, som sammen med randbebyggelsen omkring Banegårdspladsen er en god repræsentant for nyklassicismen. Overarkitekt K.T. Seest har tegnet bygningerne, som er opført i gule sten og består af klart definerede bygningsdele med et fremtrukket midtparti, der understreges af en trekantfronton med søjler.

I udkanten af Trøjborg, mod vandet, ligger Klintegården.

Mølleparken blev anlagt 1926‑30 på Aarhus Mølles grund.

Over for rådhuset ligger Musikhuset Aarhus, som blev indviet i 1982. Haveanlægget, realiseret 1979‑82 med Sven Hansen som landskabsarkitekt, opleves som en fortsættelse af Rådhusparken og er udformet som en barok parterrehave af lave hække, der gennemskæres af diagonale stier. Anlægget er klassisk i sit udtryk uden at være monumentalt og omgives af brede græsbånd med spredte træer.

Hack Kampmanns byplanlægning og arkitektur

Til sin egen Villa Kampen valgte Hack Kampmann ikke sin kendte, nationalromantiske stil, men skiftede til en engelsk inspireret stil. Huset er planlagt indefra og ud med en asymmetrisk plan og facade. Det højt beliggende, fredede hus med udsigt over bugten har hvidkalket facade med espalier. Akvarel af ukendt kunstner fra 1900‑02.

.

Aarhus Toldkammers udformning er inspireret af Aarhus’ byvåben med et dominerende tårn i midten flankeret af to lavere tårne. Toldkammeret er udsmykket med motiver fra handelen og skibsfarten.

.

Facaden på Aarhus Teater.

.

Arkitekten Hack Kampmann (1856‑1920) blev i 1892 udnævnt til kongelig bygningsinspektør for Nørrejylland. Hermed fik byen en æstetisk foregangsperson, der gled ind i kredsen af fremtrædende borgere, og det var fra denne kreds, Kampmann modtog opgaven med at skitsere planerne for området under Marselisborg Gods, dvs. jorden og skovene syd for nutidens Ingerslevs Boulevard, som Aarhus købte i 1896, og hvis arealer tre år senere blev indlemmet i kommunen.

Området var det første større kommunalt ejede område, der blev inddraget til beboelseskvarter. Planen blev i store træk gennemført ved udbygning i de følgende årtier og var karakteriseret af, at hovedfærdselslinjerne blev anlagt som brede boulevarder (Dalgas Avenue, Marselis Boulevard og Ingerslevs Boulevard). Planen omfattede desuden anlæggelsen af torve og pladser (bl.a. Ingerslevs Plads, Tietgens Plads og Frederiksbjerg Torv), og områder blev udlagt til forskellige typer beboelse: Et villakvarter blev placeret tættest på stranden, mens det mere almindelige byggeri blev anlagt længere inde i landet, og endelig blev arbejderboliger lagt på grundene vest for Frederiks Allé.

Kampmann stod også for opførelsen af mange offentlige bygninger og institutioner. Hans bygninger vidner dels om tidens stilmæssige tendenser med udgangspunkt i nationalromantikken, dels om en meget personlig tilgang til arkitekturen. De er præget af klare former, stor fantasi og symbolik, der fortæller om bygningens funktion, og han anvendte som oftest traditionelle danske materialer, herunder tegl, tømmer og granit.

En af Kampmanns bygninger er Aarhus Toldkammer, der stod færdigt i 1897. Året efter, i 1898, begyndte opførelsen af en bygning til Statsbiblioteket, det senere Erhvervsarkiv. Statsbiblioteket blev opført som et fritliggende bygningsanlæg med underjordisk arkiv. Den murede bygning er dekoreret med sandsten, gesimser og konsoller, og på tagkanten symboliserer en række cementstøbte ugler visdommen. I samme år begyndte Kampmann at opføre en bolig til sig selv, Villa Kampen, på en højtliggende grund ved Strandvejen. Villaen stod færdig i 1902, samme år, som Marselisborg Slot blev færdigbygget.

Fra 1898 til 1900 tegnede han desuden Aarhus Teater, og endelig stod Kampmann bag en ny bygning til Aarhus Katedralskole 1905‑06.

Videre læsning

Læs mere om Aarhus midtby

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur