Hvert år siden Bjørnebæk Sø blev skabt i 2018, har man kunnet se forholdsvis mange gråstrubede lappedykkere i søen. Arten er ofte pionerart i nyoprettede vådområder, men forsvinder tit efter en årrække, hvorefter andre fuglearter bliver mere almindelige.
.

Øst for Bisserup løber Bjørnebæk ud i Smålandsfarvandet. Bækken var tidligere inddiget, så begge sider af vandløbet kunne afvandes med pumper, og jorden kunne dyrkes, selv om den har sat sig og nu ligger under havets overflade. Historiske kort fra 1806 viser, at det store område Østermose, opstrøms udløbet, var eng og mose. Det var allerede drænet på det tidspunkt. Om der endnu tidligere har ligget en brak- eller ferskvandssø, vides ikke. Jorden har sandsynligvis sat sig en hel del, i takt med at dræningen er blevet effektiviseret, og særligt efter at pumpestationen blev etableret. I 2018 blev den østlige pumpestation nedlagt, og området genopstod som en ca. 20 ha stor sø.

Drænvandet fra de omkringliggende marker ledes nu ud i vådområdet og ikke direkte til vandløbet. Derved skabes yderligere 20 ha eng omkring den nye sø. Projektets formål er at reducere tilførslen af kvælstof til Smålandsfarvandet, da kvælstof i den lavvandede sø omsættes og bliver til frit kvælstof. Projektet har desuden øget områdets landskabelige og naturmæssige værdier. Der er blevet anlagt to fugleøer i søen, og mange fugle ses nu i området, bl.a. toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, bramgås, pibeand, krikand, taffeland, troldand, ederfugl, blå kærhøg, hjejle, alm. ryle, tinksmed, svaleklire, hvidklire, sortklire, storspove og brushane. I 2021 blev der bygget et fugletårn nær den offentlige p-plads ved havet, og en trampesti er blevet etableret langs en del af søen.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande