Den store åbne moseflade i Holmegaards Mose kan overskues fra et udsigtstårn, som er bygget ude i det åbne landskab. Men hvis man for alvor skal opleve de specielle planter i mosen, må man bevæge sig ud på stierne, der ofte kan være fugtige. Man skal derimod ikke gå ud på hængesækken. Her risikerer man at synke langt ned gennem det fugtige tørvemos.
.
Stejlebanke er altid værd at besøge. I sommerhalvåret er det især plantearter, som er knyttet til sandbund, der fanger blikket. Dem ser man ikke så mange andre steder i kommunen. I vinterhalvåret ligger der store flokke af knopsvaner i Dybsø Fjord, som kan overskues fra bankens top. Mange af svanerne flyver frem og tilbage mellem fjorden og marker længere inde i landet, hvor de finder føde.
.

Næstved Kommunes kuperede landskab når op til 121 m over havet ved Tågeskov Overdrev, og flere af Sjællands højeste punkter ligger i skovene omkring Sparresholm Plateauet. Atterbakke er med sine 103 m ikke det højeste punkt, men her er der vid udsigt fra den fredede bakke. Naturtypen er overdrev med bl.a. blæresmælde, hedelyng og dueskabiose. Der er offentlig adgang til udsigtspunktet, hvorfra man kan se ud over Smålandsfarvandet.

Landskabet gennemskæres af tunneldale, hvoraf Susådalen er den mest markante. I bunden løber Suså. Jorden er frugtbar, og dette har skabt fundamentet for et markant godslandskab, hvor dyrkede marker veksler med skove, hegn og småsøer. Området rummer de store moseflader Holmegaards Mose og Porsmose. I den nordlige del af kommunen findes Tystrup-Bavelse Søerne som udbulinger på Suså. Mod øst og syd afgrænses kommunen af tre store lavvandede fjordområder: Præstø Fjord, Karrebæk Fjord og Dybsø Fjord samt Smålandsfarvandet. Langs fjordene findes et bånd af strandenge og rørskove, og mod havet er der flere steder stejle klinter. Der er over 3.500 småsøer, ca. 1.530 ha moser, 460 ha strandenge og 20 ha overdrev i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land