Fra juli til september kan man se flokke af blåhaler flakse omkring i kronerne af gamle ege. Blåhale er en almindelig dagsommerfugl i Danmark, men da den fortrinsvis opholder sig i trækronerne, er det sjældent, at man får den at se. Den er tæt knyttet til egetræer, som dens larver lever på. Selv om den lille sommerfugl også besøger blomster, lever den især af honningdug, dvs. den sukkerholdige afføring fra bladlus.
.

På østsiden af bakkepartiet Bjerrelide nord for Hornsyld hæver Bjerge Skov sig højt over det omkringliggende landskab. Skovområdet er statsejet og omfatter bl.a. Bjerre Skov og Enemærket i Hedensted Kommune og Ustrup Skov i Horsens Kommune. Ud af det samlede areal på 333 ha er de 27 ha ubevokset og udgøres langt overvejende af moser og vandhuller.

Skoven er hovedsagelig en løvskov af bøg og eg, men rummer også en mindre andel af ask og ahorn. Nåletræ dækker knap en femtedel af arealet, hvoraf den største andel udgøres af ædelgran. Eg og ask vokser især mod øst og nord i den flade del af skoven, mens de bakkede dele hovedsagelig dækkes af bøg og nåletræ. På Bjergeeng i den sydlige del af skoven blev der i 1891 plantet egetræer, som nu har nået en moden alder. I de mange kløfter, som gennemskærer bakkerne, var der tidligere store bevoksninger af ask, men pga. omfattende askedød er de ved at blive erstattet af bl.a. ahorn, birk og hassel. Området syd for Elverdam er udlagt som urørt skov, men ellers drives Bjerge Skov naturnært. På sigt skal det meste af skoven være en ren løvskov, mens afdelingerne Bjergeeng og Launborg Eng skal udvikle sig til en skoveng.

Den ret varierede skov har et tilsvarende rigt og varieret planteliv med sjældenheder som tætblomstret hullæbe, alm. snylterod og skovvikke. Insekterne gør sig især bemærkede ved de mange dagsommerfugle, der bl.a. tæller blåhale, kejserkåbe, nældesommerfugl, engrandøje og skovrandøje. Fuglelivet er også ganske rigt, og gennem tiden er der iagttaget ca. 90 forskellige fuglearter i området. Ynglefuglene omfatter bl.a. natugle, stor flagspætte, misteldrossel, korttået træløber og en række forskellige mejser. Tidligere har også rød glente ynglet i skoven.

Talrige stier gennemskærer Bjerge Skov, og vest for Bjerre Skovvej er der anlagt en mountainbikerute på ca. 9 km. Ved Elverdam midt i skoven er der borde og bålplads, og ønsker man at overnatte, er der fri teltning i hele statsskoven. I skoven driver Naturstyrelsen den lille Bjerre Naturskole, som gerne benytter området ved Elverdam.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove