Det åbne land i Dragør Kommune knytter sig især til de kystnære landskaber og det landbrugsland, som i dag er koncentreret på Fælleden og i området omkring Store Magleby. Tilsammen dækker enge, moser, overdrev og strandenge 172 ha, hvilket svarer til godt 9 % af kommunens areal. Med 165 ha udgør strandengene langt den største andel af naturtyperne i det åbne land. Strandengsarealerne når deres største udbredelse langs sydkysten, mens de på østkysten er reduceret til en smal stribe mellem stensætningerne og Strandstien. Moser dækker tilsammen 2 ha og ligger på Søndre Skovskanse mellem strandengene og Kongelunden samt i Lergravene og ved Copenhagen Camping syd for Bachersmindevej. Dertil kommer et 2 ha stort område med ferske enge lige nordvest for Dragør Fort samt det ca. 3 ha store overdrev på Grushullerne ved Dragør Kommunes Renseanlæg.

Fælleden udgør Dragør Kommunes største landbrugsland og karakteriseres af smalle, lige marklodder, grøfter og rester af levende hegn. Sydvest for Store Magleby brydes landbrugslandskabet dog af Lergravene.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land