Fra august til oktober kan man på Hestefælled og Hvidtjørnsarealet se de hvide, 20‑30-grenede skærme af den meget sjældne brændeskærm strække sig op over strandengene. I Danmark, som ligger på den nordvestligste grænse for artens udbredelse, findes brændeskærm i dag kun enkelte steder på Amager.
.
Ved Aflandshage gennemskæres strandengene flere steder af snorlige, nordgående kanaler. Da Aflandshage er et lukket vildtreservat, er der færdselsforbud året rundt, men fra fugletårnet ved Fasanstien kan man få god udsigt over området, strandengene og fuglelivet.
.

Der er store naturværdier knyttet til Dragør Kommune, og i forvaltningen arbejder kommunen for at beskytte naturen og styrke den biologiske mangfoldighed, samtidig med at tilgængeligheden til naturen og borgernes oplevelsesmuligheder øges.

Kongelunden og Lergravene samt strandengene ved Aflandshage og Kofoeds Enge fra Søvang til Sydvestpynten, Hestefælled og revler og strandtanger ved Sydstranden er udpeget som områder med særlige biologiske værdier. Her må tilstanden ikke ændres, hvis det medfører forringelser for dyre- og plantelivet. Med undtagelse af Lergravene er de samme områder udpeget som indre kiler og kystkiler i Fingerplanen, og befolkningen skal derfor sikres størst mulig adgang, om end adgangen kan begrænses i de mest sårbare dele.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Dragør Kommune er 87 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 200 ha, svarende til ca. 11 % af kommunens areal. Flere områder er desuden beskyttet af fredninger. Den største er Amagers sydkyst, som er blevet fredet ad flere omgange. Sydstranden blev fredet i 1939, Hestefælled ved Kongelunden i 1953, kystområdet ved Sydamager i 1984, og den sydvestlige del af Hvidtjørnsarealet i 1993. I 2004 blev områderne samlet under en ca. 1.320 ha stor fredning. Heraf er den største andel havområde. Ud over sydkysten rummer kommunen også Grushullerne ved Dragør Kommunes Renseanlæg og den grønne kile Dragør Anlæg, som blev fredet i hhv. 1949 og 2001.

Hele Dragør Kommunes sydkyst indgår i det 6.179 ha store Natura 2000-område Vestamager og havet syd for. Desuden er den en del af Amager Vildtreservat, hvilket bl.a. betyder, at der er adgangsforbud året rundt på Aflandshage og i fuglenes yngletid på Kofoeds Enge.

Sammen med Kongelunden er kommunens sydkyst også en del af den ca. 3.500 ha store Naturpark Amager, som blev godkendt under Friluftsrådets mærkningsordning i 2015.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning