Udsigt over Brudehøj nord for Bjergby. Her veksler det kuperede landskab mellem åbne overdrev og små skove.
.
Violetrandet ildfugl findes mange steder i Hjørring Kommune, hvor den især holder til på græssede overdrev og blomsterrige enge.
.

Både landskabsdannelsen og den landbrugsmæssige udnyttelse har haft stor betydning for det åbne land i Hjørring Kommune. Morænebakkernes stejle skråninger har eksempelvis været vanskelige at opdyrke, men har kunnet udnyttes til græsning, hvilket har skabt meget artsrige overdrev. På overdrevene vokser almindelige arter som blåhat, alm. kællingetand, markfrytle, alm. røllike og vellugtende gulaks samt mere sjældne arter som bakkegøgelilje, djævelsbid, alm. mælkeurt, lav skorsonér og guldblomme.

Siden sidste istid har landet i Hjørring Kommune hævet sig, hvilket har medført, at vandløbene har skåret 8-12 m dybe dale i landskabet. Ligesom morænebakkernes skråninger har de stejle dalsider ligget udyrkede hen i århundreder. I bunden af dalene er der visse steder opstået rigkær med fx engblomme, Vendsysselgøgeurt, trævlekrone og mange arter af star.

Dannelsen af Skagen Odde skabte en mosaik af åbne naturtyper på det, der engang var laguner, sandbanker og strandvolde. Ved foden af Skagen Odde ligger fx store moseområder, hvor man bl.a. finder nogle af de sidste danske levesteder for dagsommerfuglen hedepletvinge.

På grund af bl.a. skovfældning, overdreven høst af klitgræsser og overgræsning af klitterne blev Vendsyssel i 1500- til 1800-tallet hårdt ramt af sandflugt. Sandet, der blæste fra kysten, indeholdt knuste muslingeskaller og var derfor ret kalkholdigt. Det har skabt et helt særligt planteliv med fx nikkende kobjælde, havtorn, smalbladet timian, hvidgrå draba og vårpotentil, som kan vokse i det kalkholdige sand. Derimod betyder kalken, at surbundsplanter som hedelyng, revling og mosebølle er ret fåtallige i klitterne.

Bomlærke, vibe, sanglærke og agerhøne er karakteristiske fugle i det åbne land. Fra 1970’erne er bestandene af de tre sidstnævnte mere end halveret, i takt med at antallet af egnede levesteder er blevet mindre. Også mange insekter er gået tilbage, og især mange sommerfugle er forsvundet fra agerlandet. Kun mindre specialiserede arter som græsrandøje og engrandøje er stadig almindelige overalt.

Skagen Oddes moser

I bunden af Skagen Odde ligger flere moseområder. I Hjørring Kommune er det Måstrup Mose, Trynmose, Vågholt Mose og Tversted Rimmer. Moserne er tidligere laguner, og øst for disse ligger et rimme-doppe-landskab, hvor rækker af parallelle strandvolde veksler med våde lavninger. Selv om Måstrup og Vågholt Moser har været forsøgt afvandet, har de aldrig været opdyrkede. Derimod er der foregået tørvegravning i moserne. I de gamle tørveskær er der opstået brunvandede søer, som bl.a. er voksested for forskellige arter af blærerod. Dele af moserne er højmose, som er dannet af tørvemosser og langsomt har hævet sig op over det omkringliggende land. Fra Danmark kendes ca. 40 arter af tørvemos, og halvdelen af dem er fundet i Måstrup Mose.

Tversted Rimmer er et mere varieret område. En stor del af området er våd hede med bl.a. klokkelyng, rosmarinlyng, klokkeensian, guldblomme og djævelsbid. Sidstnævnte er værtsplante for larven af den truede dagsommerfugl hedepletvinge. Også tranerne er i fremgang i moserne, og i dag yngler flere tranepar i området.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land