Selv længe efter at blomstringen er overstået, kan sort skæne genkendes på den visne blomsterstands 8‑10 aks og det kraftig forlængede nederste støtteblad, der strækker sig højt op over selve blomsten. Sort skæne hører til blandt landets sjældneste halvgræsser og er i tilbagegang på mange af sine få resterende voksesteder. Tidligere har man kunnet finde den flere steder på det nordlige Fyn, men i dag vokser den kun i Lisbjerg Mose, hvor den blomstrer over mosefladen fra maj til juni.
.

Nordfyns Kommune er i høj grad en landbrugskommune, og mange af naturområderne i det åbne land ligger derfor som små, spredte brudstykker i en mosaik af dyrkede marker. Tilsammen dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge 2.328 ha, svarende til ca. 5 % af kommunens areal.

Med hhv. 755 og 704 ha udgør engene og moserne den største andel af naturtyperne i det åbne land. De ligger ofte i ådalene, om end især moserne også findes som større, isolerede arealer i fx Lisbjerg Mose, Vestermose og Vierne Mose. Strandengene dækker i alt 685 ha og ligger spredt langs kysten bl.a. syd for Æbelø, ved Nærå Strand, langs Enebærodde og ud for herregården Hofmansgave.

De tørre naturtyper har en endnu mindre udbredelse i kommunen. Overdrevene dækker 151 ha og findes bl.a. på Æbelø og Dræet samt langs kysten og oppe på ådalenes skrænter. Det ret beskedne hedeareal på 33 ha er begrænset til en lille smule lynghede bag sandklitterne ved Flyvesandet samt et større areal på den yderste del af Enebærodde.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Nordfyns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land