Opstillede panserkryds eller »tjekkiske pindsvin« ved Grovevej vidner om, at Donsø Sande også fungerer som militært øvelsesterræn. På grund af militærets behov for træningsfaciliteter i halvåbent til lukket terræn ryddes træopvæksten på det store område kun i begrænset omfang. Til gengæld bekæmpes græsset blåtop med afskrælning af hedearealerne, som også plejes med bl.a. græsning, slåning og afbrænding.
.
Ved Grovevej i Donsø Sande har fire tyre samlet sig om et vandhul på heden. Området er en del af Flyvestation Karup, og det er derfor Forsvaret, der står for naturplejen, som bl.a. omfatter kvæggræsning.
.

Den ca. 1.000 ha store Hessellund Hede ligger op til Flyvestation Karup og Midtjyllands Lufthavn. Størstedelen af heden ligger i Viborg Kommune, og kun den nordligste del, som kaldes Donsø Sande, strækker sig op i Herning Kommune.

Donsø Sande ligger på en flad, sandet og næringsfattig hedeslette. Bortset fra enkelte nåletræsplantager består hovedparten af området af ret tør hede, som dog trues af tilgroning med blåtop, bjergfyr og glansbladet hæg. Dertil kommer nogle få mosearealer samt spredte småsøer og vandhuller. Hedearealerne domineres af hedelyng, revling og bølget bunke, men huser også både guldblomme, håret og engelsk visse, hedemelbærris og tormentil. I de fugtige lavninger og moser vokser klokkelyng, mosebølle og mosepors, og på bredderne af søer og vandhuller kan man finde den kødædende rundbladet soldug, som fanger smådyr ved hjælp af de små dråber klæbrig væske, der udskilles i spidsen af små hår på bladene.

Insektlivet er rigt og tæller bl.a. en række dagsommerfugle som argusblåfugl, isblåfugl, okkergul pletvinge, brunlig perlemorsommerfugl og markperlemorsommerfugl. Derudover er heden levested for både markfirben og hugorm. I alt er der iagttaget ca. 68 forskellige fuglearter på Donsø Sande. Ynglefuglene omfatter bl.a. natravn, hedelærke, rødrygget tornskade, stor tornskade og sortstrubet bynkefugl. Tidligere kunne man også opleve den karismatiske urfugl i området, men den blev sidst set her i 1998.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ejer det meste af Hessellund Hede, og området benyttes som militært øvelsesterræn. Derudover er den nordlige del af området, herunder hele Donsø Sande, udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Herning Kommunes landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber