Figur 1. Udvikling i BNP i forhold til år 2000 i henholdsvis Frederiksberg Kommune og hele landet for perioden 2000‑16, i faste priser. Indeks: 2000=100.

.

Med sin beliggenhed midt i storbyen København har Frederiksberg et erhvervsliv, der er præget af, at plads til boliger og kontorerhverv gennem årtier har givet højere grundpriser og været med at til presse store dele af det traditionelle erhvervsliv ud af kommunen, som i dag stort set ikke har nogen industri og kun få byggevirksomheder. Erhvervslivet er derimod præget af en stor offentlig sektor, detailhandel samt restauranter og caféer. Samtidig rummer kommunen store virksomheder inden for forsikring og rådgivning.

Frederiksberg Kommune er fuldt integreret i det storkøbenhavnske arbejdsmarked. Langt de fleste jobs besættes af pendlere fra Københavns Kommune, men omvendt er der også mange Frederiksbergborgere, der pendler til arbejde i København og forstadskommunerne. Samtidig er arbejdsmarkedet præget af efterspørgsel på veluddannet arbejdskraft. Det skyldes ikke mindst den store offentlige sektor med flere universiteter og andre uddannelsesinstitutioner samt Frederiksberg Hospital, der alle efterspørger højtuddannet arbejdskraft.

Modsat de fleste kommuner blev Frederiksberg ikke ramt hårdt af finanskrisen fra 2008, når man alene ser på den samlede beskæftigelse. Tværtimod fortsatte beskæftigelsen med at stige, så den i 2016 var ca. 39.500, og dermed et par tusinde flere end i 2008.

BNP pr. indbygger er lavere end i resten af landet. Da bidraget til nationalproduktet tælles med der, hvor virksomheder og arbejdspladser er placeret, er den store udpendling med til at reducere BNP. En væsentlig stigning i pendlingen er således også en del af forklaringen på, at BNP pr. indbygger i 2016 ligger lidt lavere end i år 2000 (se Figur 1).

Derimod er de personlige indkomster stigende. De var i 2016 i gennemsnit knap 20 % højere end for landet som helhed.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Ved udgangen af november 2016 var der 39.457 (16‑64-årige), som arbejdede på ca. 5.200 arbejdssteder i Frederiksberg Kommune. Sammenlignet med både regionen og hele landet er der i kommunen en større andel ansat inden for den offentlige sektor samt inden for forskning, rådgivning og forretningsservice, mens der er langt færre ansatte inden for industri, transport, forsyning og bygge og anlæg.

Primære erhverv

Som bykommune spiller landbrug, skovbrug og fiskeri ingen rolle for beskæftigelsen i Frederiksberg.

Industrien

Der er ikke mange industriproduktioner tilbage på Frederiksberg. En af undtagelserne er Novozymes, der producerer enzymer på fabriksanlægget i Hillerødgade 42. De ældste dele er opført af Novo A/S og stod færdige i 1935. Nye fabrikshaller blev føjet til anlægget i 1960’erne. I hele perioden var det med Arne Jacobsen som arkitekt. Novozymes blev et særskilt selskab i år 2000.

.

For nogle årtier siden var Frederiksberg Kommune hjemsted for en række kendte industrivirksomheder med mange tusinde ansatte, fx Den Kongelige Porcelainsfabrik (senere Royal Copenhagen), porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl, smykkefirmaet Georg Jensen, støvsugerproducenten Nilfisk, kabelproducenten NKT og mejeriet Trifolium.

Virksomhederne er enten blevet lukket eller er flyttet til andre kommuner eller til udlandet. Det har i alle tilfælde givet mere plads til boliger og kontorerhverv. Tilbage er kun to større industrivirksomheder: Novozymes A/S har en afdeling på grænsen til Nørrebro, mens Georg Jensen A/S stadig har hovedsæde og en mindre produktion i kommunen. I alt tegner industrien sig for kun 2,6 % af beskæftigelsen, hvilket er væsentligt under regions- og landsgennemsnittet.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Transport, forsyning og bygge og anlæg udgør kun 3,7 % af den samlede beskæftigelse i Frederiksberg Kommune. Det er væsentligt under gennemsnittet for både regionen og hele landet, og Frederiksberg er samtidig den kommune i Region Hovedstaden, der har den mindste andel inden for disse brancher.

Handel, service og oplevelseserhverv

Frederiksberg Centret med omkring 90 butikker og et samlet centerareal på ca. 65.000 m2 er bygget på et gammelt jernbaneareal og ligger ud til Falkoner Allé. Der er direkte adgang til metrostationen Frederiksberg, der ligger under butiksarealerne. Centeret åbnede i 1996, og en udvidelse blev indviet i 2015.

.

Med 28,8 % af beskæftigelsen inden for handel, service og oplevelseserhvervene er denne sektor lidt mindre end for regionen og landet som helhed. Det skyldes en meget lille engroshandel, hvorimod detailhandelssektoren, oplevelseserhvervene og foreninger og organisationer fylder mere end i regionen som helhed.

Blandt de store virksomheder inden for oplevelseserhvervene er en af landets største attraktioner, Zoologisk Have, der årligt besøges af 1,2‑1,4 mio. gæster og beskæftiger 191 fuldtidsansatte (2017).

Til oplevelseserhvervene hører også flere teatre og en stor restaurant- og hotelbranche. Det gælder ikke mindst i Falkoner Centret, der i perioden 2017‑19 undergår en stor renovering og udbygning. Det betyder bl.a., at centerets hotel vil få fordoblet antallet af værelser til 334, ligesom Falkoner Salen opdateres med den nyeste koncertteknologi.

Kommunen er også hjemsted for en række foreninger og organisationer. Blandt de største er organisationen for danske energivirksomheder, Dansk Energi, Dansk Magisterforening og HORESTA, der er branche- og arbejdsgiverforeningen for hoteller, restaurationer og turistvirksomheder.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice fylder meget i Frederiksberg Kommune med 24,0 % af beskæftigelsen (2016), hvilket er væsentligt over både regions- og landsgennemsnittet. Sektoren er sammensat af en stribe mindre og mellemstore virksomheder inden for mange brancher med et par enkelte store undtagelser. Det er kommunens største private arbejdsplads, Codan Forsikring A/S, tæt fulgt af revisionsvirksomheden Ernst & Young (EY). Frederiksberg har også en mindre klynge af virksomheder inden for medie- og reklamebranchen. Blandt de største er internetsøgetjenesten Eniro Danmark A/S med ca. 150 ansatte, bladforlaget Benjamin Media A/S med ca. 120 ansatte samt jobportalen Jobindex A/S med ca. 240 ansatte. Herudover består klyngen også af en række virksomheder, der producerer tv, video og musik samt reklame- og markedsanalysevirksomheder.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Målt på beskæftigelsen har Frederiksberg Kommune den næststørste offentlige sektor blandt de 17 hovedstadskommuner, kun overgået af Dragør Kommune. De offentlige arbejdsgivere tegnede sig i 2016 for 40,6 % af den samlede beskæftigelse. Det er væsentligt over både regions- og landsgennemsnittet. Det hænger sammen med, at Frederiksberg er hjemsted for en stor regionsarbejdsplads – Frederiksberg Hospital – og for en stribe store uddannelsesinstitutioner. De omfatter bl.a. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Copenhagen Business School (CBS) og en række institutter under Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Både hospitalet, CBS og universitetsinstitutterne hører til blandt de største arbejdspladser i kommunen. Det ses også af sammensætningen af kommunens offentlige beskæftigelse, hvor undervisningssektoren tegner sig for hele 16,5 %. Det er den næsthøjeste andel blandt de 17 hovedstadskommuner, kun overgået af Lyngby-Taarbæk, der også huser et af Danmarks store universiteter – Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Frederiksberg Kommune i november 2016.

.

Med Frederiksberg Kommunes beliggenhed som en ø i Københavns Kommune er det meget udbredt at arbejde i én kommune og bo i en anden. Hele 75,2 % (2016-tal) af de beskæftigede med arbejdsplads i kommunen kommer fra andre kommuner, svarende til 31.329 daglige indpendlere. De fleste kommer fra København (16.438). Pendlingen fra Frederiksberg til andre kommuner er endnu større og udgør 81,2 % af de erhvervsaktive. Det svarer til, at der dagligt pendler 44.487 Frederiksbergborgere til andre kommuner, heraf over halvdelen til Københavns Kommune.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Frederiksberg Kommunes befolkning er 54,5 % i arbejdsstyrken (2016), mens 45,5 % er modtagere af overførselsindkomster eller er børn og unge under uddannelse (se Tabel 1). For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,6 % (2016). Det er lidt højere end gennemsnittet for landet og regionen.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Frederiksberg Kommune og hele landet i 2016.

.

Målt på gennemsnittet har Frederiksbergborgerne en personlig indkomst før skat på 372.000 kr., hvilket er 59.000 kr. højere end landsgennemsnittet (se Tabel 2). Også når det gælder den gennemsnitlige nettofamilieformue, ligger kommunens borgere højere end landsgennemsnittet, nemlig på 2.500.000 kr. mod et landsgennemsnit på 1.899.000 kr. Ulighed i indkomsten er større end landsgennemsnittet. Målt med Gini-koefficienten var den i 2016 34,9 mod 29 på landsplan.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Frederiksberg Kommune er her placeret i den næsthøjeste af de fire socialgrupper.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked