Ned mod Limfjorden på østsiden af Salling ligger den privatejede, ca. 110 ha store Eskær Skov. I dag består skoven hovedsagelig af bøg med en mindre andel af eg og nåletræ. De ældste dele af skoven udgøres af ca. 200 år gamle ege- og bøgebevoksninger på skrænten ned mod Hvalpsund. Skoven drives forstligt, og døde væltede træstammer får ofte lov at blive liggende i skovbunden til gavn for de svampe og insekter, som netop er knyttet til dødt ved.

På skovbunden præges plantelivet af muldbundsarter som ramsløg, stor konval og storblomstret kodriver. De gamle træer giver gode forhold for hulrugende fugle som rødstjert, topmejse, sortmejse, sumpmejse, spætmejse, stor flagspætte og natugle. Derudover omfatter ynglefuglene også både musvåge og ravn.

Der er adgang til skoven fra gårdspladsen ved Eskær Gods, hvorfra man kan gå gennem skoven ned til fjorden.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove