De mange varierede landskaber rummer store naturværdier og anses som et af kommunens stærkeste aktiver. Der er derfor et stort ønske om at beskytte de mest sårbare landskaber som ådale, bakkeformationer, kyst- og fjordlandskaber samt at bevare og styrke naturområdernes biologiske mangfoldighed og kvalitet.

Kommunen har udpeget en række særlige naturbeskyttelsesområder, der ofte falder sammen med Natura 2000- områderne og de fredede naturområder. De markerer nogle af de største naturværdier og bindes sammen af spredningskorridorer, som især ligger i ådalene og langs kysten.

I 2018 var der 21 råstofgrave i Skive Kommune. Efter endt gravning har kommunen som målsætning, at gravene så vidt muligt efterbehandles med henblik på at skabe lysåben natur og rekreative arealer. Af hensyn til både friluftsliv, natur og beskyttelse af grundvandet er der desuden udpeget hele 5.345 ha til mulig ny skovrejsning.

For at øge turismen og tiltrække nye borgere vil kommunen øge kendskabet til naturen, landskaberne og de geologiske værdier. Samtidig skal friluftslivet styrkes ved bl.a. at udbygge stiforbindelserne. Det mest ambitiøse stiprojekt er Fjordstien, som skal være en sammenhængende trampesti langs hele kommunens kystlinje.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Skive Kommune er 3.832 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 7.550 ha, svarende til ca. 11 % af kommunens areal. Dertil kommer en række fredede områder. Det største omfatter Flyndersø og Hjelm Hede, som sammen med Stubbergård Sø og Hjerl Hede i Holstebro Kommune dækker 1.745 ha. En anden vigtig fredning i kommunen er halvøen Kås, der strækker sig ud i Venø Bugt i Limfjorden. Ved Skive findes en fredet kystskrænt, ligesom også Skive Enge (Frederiksdal) omkring Karup Å er fredet. Lige syd for Skive ligger militærområdet Dommerby Hede, der er fredet for at beskytte 25 oldtidshøje. Også Jenle Krat på 4,4 ha er fredet og støder op til museumsgården med Jeppe Aakjærs kunstnerhjem. Lidt syd herfor ligger den smalle, spidse odde Grønning Øre, der ligeledes er fredet. På Risum Enge ud mod Fur Sund og Selde Vig er 28 ha fredet, mens det nordlige Fur rummer flere adskilte fredede områder, der tilsammen dækker ca. 100 ha.

Ud over § 3-områderne og de fredede naturområder rummer Skive Kommune også otte Natura 2000-områder. De fleste deles med nabokommunerne, og kun de to områder Risum Enge og Selde Vig samt Kås Hoved ligger helt inden for kommunegrænsen. I Skive Kommune omfatter Natura 2000-områderne otte habitatområder og tre fuglebeskyttelsesområder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning