I Risum Enge kan man fra august til september opleve de lyseblå, tragtformede blomster af den 10‑30 cm høje klokkeensian. Både klokkeensian og dens slægtninge har bl.a. været benyttet som lægeplanter, også til husdyr, og den skulle efter sigende have en beroligende effekt på kåde heste og gøende hunde. Klokkeensian forsvandt fra Fyn, Lolland og Bornholm i 1800-tallet og fra Sjælland i 1980’erne. Den er dog stadig ret almindelig i Vestjylland og på Læsø.
.

Ud mod Fur Sund, nordvest for landsbyen Selde, ligger den lavvandede Selde Vig, som kantes af de vidtstrakte strandenge Risum Enge. Engene er opdelt i græssede fenner og afgrænses visse steder af kystskrænter, hvorfra der udsiver trykvand. Vandet medfører, at den inderste del af strandengene er ferske med en stigende saltvandspåvirkning, jo tættere man kommer på kysten. Neden for skrænterne har trykvandet desuden skabt ekstremrigkær. Strandengene rummer flere små søer, mens kysten præges af strandvolde, sandvader og krumoddesystemer.

Plantelivet på strandengene er meget rigt og omfatter bl.a. pillestar, toradet star, smalbladet kæruld, strandtrehage, trævlekrone og strandasters. Dertil kommer flere sjældnere plantearter som dværgulvefod, sort skæne, loppestar, skedestar, benbræk og mosetroldurt samt både klokke-, eng- og baltisk ensian. Hvor fennerne ikke græsses, domineres plantelivet af tagrør. Tidligere var det meste af Selde Vig dækket af ålegræs, men fra 1930’erne gik ålegræsset voldsomt tilbage, og trods nylig fremgang har bestandene endnu ikke nået deres oprindelige omfang.

På strandengene yngler bl.a. strandskade, vibe, dobbeltbekkasin, rødben, engpiber og sanglærke. Derudover er Risum Enge og Selde Vig raste- og fourageringsplads for trækkende vandfugle som knortegås, gravand, strandskade, klyde, stor præstekrave, hjejle, vibe, alm. ryle, storspove og rødben. De mange fugle kan iagttages fra fugletårnet ved Rimmervej. Ud for Risum Enge samt flere andre steder ved Sallings kyster er også den sjældne damflagermus set jage insekter lavt over Limfjordens vande.

I 1974 blev knap 28 ha af Risum Enge fredet. Derudover er såvel Risum Enge som Selde Vig udpeget som habitatområde. På engene gennemføres der naturpleje med kreaturgræsning for at holde tagrørene nede og undgå opvækst af skyggedannende buske og træer.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster