Opskræmt af fotografen tager fårene benene på nakken og flygter i en støvsky ud mod Kås Hoved på sydvestsiden af halvøen Kås.
.
Havblik over Lovns Bredning ved den nordlige del af Lundø på en vindstille efterårsdag. Halvøen Lundø ligger ud til Bådsgård Vig mod syd, Skive Fjord mod vest og Lovns Bredning mod nordøst.
.

Skive Kommunes 199 km lange Limfjordskyst er meget varieret og veksler mellem aktive kystklinter, marine forlandsdannelser, åudløb og afsnørede, tørlagte og til dels gendannede fjordarme og bugter. Tidligere rummede kommunen flere øer som Lundø, det yderste af halvøen Kås og Hjerk Bjerg, men de er gradvis blevet landfaste pga. landhævning og marine forlandsdannelser. I dag er Fur derfor den eneste større ø i kommunen.

Det meste af kysten får lov til at udvikle sig frit, hvilket gælder både de eksponerede kyststrækninger på Vestsalling ud mod Venø Bugt og på nordsiden af Fur samt de roligere strækninger længere mod øst i Skive Fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. På nogle få kyststrækninger, hvor storme og høje vandstande skaber erosion og oversvømmelser, har det dog været nødvendigt at etablere kystbeskyttelse. Som andre steder i den vestlige del af Limfjorden har der i de seneste år været rekordhøje vandstande; senest under stormen Egon i januar 2015. Det hænger formentlig sammen med udvidelsen af Thyborøn Kanal, som gradvis øger transporten af vand fra Vesterhavet ind i Limfjorden, når det stormer.

I det sydvestlige Salling adskiller Sønder Lem Vig Skive fra Holstebro Kommune. Talrige strandvoldsdannelser vidner om vigens gradvise afsnøring mod Venø Bugt, og i dag fremstår resterne af den tidligere fjordarm som en sø. På det flade strandplan i bugten ud for kysten ses op til 15 revledannelser, som viser, at der til stadighed tilføres sand fra Hostrup og halvøen Kås i nord samt fra Nygård Hage i syd. Langs Kystvejen ved Hostrup Strand er kysten i dag beskyttet mod den vedvarende erosion af skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, høfder og udlægning af sten. Fra Øster Hærup til Gyldendal Havn længere mod nord udvikler kysten sig frit og karakteriseres af en stejl, erosionsfuret og aktiv kystklint med en overvejende stenet strand.

På halvøen Kås findes strandvoldssystemer, strandenge og en ca. 700 m lang klint, der stadig er aktiv. I Kås Bredning nord for halvøen Kås ligger sommerhusområderne ved Ålbæk Strand og Vadum Strand ud mod en lav, rolig og sandet strand med små stenhøfder. En lav klint i den nordlige del af Vadum Strand adskiller Limfjorden fra en lille sø i Vadum Plantage. I bugten mod nord viser den stenede strands buede form, at vandstanden i Limfjorden varierer betydeligt.

Langs Knud Strand ligger husene tilbagetrukket fra den stejle, aktive kystklint. Fra det sydlige Salling Sund skærer Limfjorden sig ind ved Lysen Bredning, Harre Nor og Harre Vig. Ud mod Salling Sund er der strandvoldssystemer og oddedannelser. Inderst i Harre Vig er strandplanet fladt og sandet.

Stranden langs Salling Sund er overvejende smal med en større oddedannelse ved Glyngøre. Ved Grynderup mod nordøst findes et marint forland med den genskabte Grynderup Sø. Oddedannelser og vidtstrakte strandengsområder ses mellem Sæbygårds Hage og Branden ud til Selde Vig. Mellem Eskov Strandpark og Sundsøre i det nordøstlige Salling ligger kysten ud mod Risgårde Bredning i læ for de fremherskende vindretninger. Stranden er forholdsvis smal, og flere steder træder den markante littorinaskrænt frem bag strandengene. Ved Eskov Strandpark ses vinkelforlandet Junget Øre, der stadig er under udvikling. I Risgårde Bredning øst for Sundsøre ligger Rotholme, som er sammenvokset ved oddedannelse, samt retodden Sundsøre Odde, der strækker sig ca. 800 m ud i Hvalpsund.

Fra Sundsøre til Skive langs det østlige Salling ligger kysten ud mod Skive Fjord også i læ for vinden, og den nuværende kystudvikling er i stedet et resultat af variationer i vandstanden samt påvirkninger under højvande. Ud mod Astrup Vig ligger der flere strandengsområder, mens man syd herfor finder odden Grønning Øre med et stejlt strandplan. Kyststrækningen er varieret og består af både sandstrand og tilgroningskyst. Flere steder ses også aktive kystklinter, hvor træer får lov falde ned på stranden. I bunden af Skive Fjord har Karup Å sit udløb. Her ligger også Skive, hvor oversvømmelsesfaren i dag er en udfordring, som tænkes ind i den fremtidige byudvikling.

Nord for klintkysten ved Stårup på østsiden af Skive Fjord ligger Bådsgård Vig. Her består kysten af hævet havbund fra Littorinahavet samt af nutidigt marint forland. Ved Lundøs hhv. vest- og nordspids strækker de smalle odder Lundø Hage og Jelse Odde sig ret ud fra kysten.

Ud mod Lovns Bredning på nordsiden af Virksund præges kysten af marint forland med oddedannelser og lagunesøer. Syd for Virksund er kysten derimod en tilgroningskyst i den rolige og lavvandede Hjarbæk Fjord.

På nordkysten af Fur findes op til 30 m høje molerklinter med dybe indskæringer, der er præget af erosion. Strandplanet er uregelmæssigt, stenet og af varierende bredde. Langs en del af øens nordvestkyst er der anlagt høfder, som giver stranden et mere ensartet udtryk. På Nordøstfur strækker Færker Odde sig mod øst og danner nordgrænsen for Færker Vig. Ved den store vig består kystlandskabet inderst af parallelle strandvolde, og ved Engelstør Odde mod sydøst foregår der krumoddedannelse med afsnørede lagunesøer. Langs den rolige syd- og sydvestkyst ud mod Fur Sund er stranden smal med flere mindre odder samt indskæringen ved Vojel Vig. Det store vinkelforland Harvarp Odde strækker sig ud i Fur Sund og danner øens sydspids.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster