Gennembruddet af tangerne ved Agger og Thyborøn i hhv. 1825 og 1862 har haft stor betydning for kystudviklingen i den vestlige del af Limfjorden. Hvor Agger Kanal gradvis sandede til, udviklede Thyborøn Kanal sig først naturligt og blev fra 1875 sikret med høfder.

I forbindelse med vedtagelsen af Thyborønloven i 1946 blev det besluttet at lukke Thyborøn Kanal. Loven blev dog ophævet i 1970, og hverken dæmning eller skibsfartssluse over kanalen blev udført, hvorfor der stadig er åben forbindelse mellem Vesterhavet og Limfjorden.

I dag foregår størstedelen af vandudvekslingen i Limfjorden gennem Thyborøn Kanal, der samtidig virker som et dræn for materialetransporten langs kysten. Hvert år føres 500.000-1.000.000 m3 sand ind gennem kanalen og aflejres på Fjordgrundene i Nissum Bredning. Da de højeste dele af Fjordgrundene ligger over normal vandstand, danner strømmenes bevægelser her et vekslende mønster af kanaler, flod- og ebbeskår. Den store vandtransport ind og ud ad Thyborøn Kanal betyder også, at kanalen gradvis udvides. Resultatet er, at der transporteres stadig mere vand ind i Nissum Bredning, hvilket giver forhøjede vandstande og oversvømmelser på kysterne langs den vestlige Limfjord. Hvor stormfloder før 1825 var et meget sjældent fænomen i denne del af Limfjorden, har de siden begyndelsen af 00’erne optrådt med stadig større styrke. Sammen med den havstigning, som klimaforandringerne forventes at medføre, kan en fortsat udvidelse af Thyborøn Kanal blive en stor udfordring for både Lemvig, Thyborøn og de andre byer og sommerhusområder langs fjorden. For at mindske risikoen for oversvømmelser arbejder de fjordnære kommuner derfor sammen om at begrænse indstrømningen gennem Thyborøn Kanal.

De forhøjede stormflodsvandstande har desuden medført en stigende kysterosion, ligesom opbygningen af marine forlande er øget. For godt 100 år siden var klinterne ud til Limfjorden grønne og forholdsvis stabile. I dag har den stigende variation i vandstanden medført, at bølgerne ved storm når længere op på stranden og derved begynder at erodere i foden af klinterne.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster