Lensmarken i Årslev består af 40 familieboliger med træbeklædte facader og græs på tagene. Boligerne, der administreres af den største almene boligorganisation på Fyn, Civica, er resultatet af en lokalplan, som stiller krav om bæredygtigt byggeri. Bygningerne er DGNB-certificerede, hvilket betyder, at de overholder krav til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Faaborg- Midtfyn Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Siden Faaborg-Midtfyn Kommune blev dannet i 2007, har befolkningsudviklingen været svagere end på landsplan. Befolkningsfremskrivningen peger på en svag men støt vækst i 2020’erne og 2030’erne. Boligpriserne er markant lavere end på landsplan.

Befolkningsudviklingen

I 1970’erne voksede befolkningstallet i det område, der nu udgør Faaborg-Midtfyn Kommune, med næsten 10 %. De næste fire årtier gik det op og ned, og i 2020 var befolkningen samlet set kun vokset 10 % siden 1970.

Befolkningstallet var d. 1. januar 2020 51.556. I befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik ventes der de kommende årtier en procentvis stigning på linje med Region Syddanmark, således at befolkningstallet i kommunen vil blive 53.734 i 2045. Stigningen bygger på en forventning om en nettotilflytning i fremskrivningsperioden.

I den samlede periode fra 1970 til 2045 forventes dermed en stigning på 15 % i kommunen og 20 % i regionen, mens det tilsvarende tal for hele landet ventes at være 28 %. De seneste ti år har befolkningsudviklingen i kommunen som helhed været præget af stagnation.

I årene 2010 til 2019 havde kommunen gennemsnitligt en indenlandsk nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 73 personer om året. Derimod bidrog nettoindvandringen til kommunen i de samme ti år positivt til befolkningstallet med et gennemsnit på plus 162 om året og et maksimum på 370 i 2015.

Medvirkende til stagnationen har i de seneste ti år været et fødselsunderskud på gennemsnitligt 143 nyfødte om året, hvilket især skyldes de forholdsvis få unge. Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, har gennem de sidste ti år været højere i kommunen end i hele landet. Kommunens samlede fertilitet var 1.858 i 2019, mod 1.734 i regionen og 1.699 i hele landet. I 2019 var kvinder i kommunen, der fik deres første barn, i gennemsnit 28,9 år og dermed aldersmæssigt midt mellem regionen (28,5 år) og hele landet (29,4 år). Mænd i kommunen, der blev fædre for første gang, var ca. to år ældre.

I 2020 var andelen af befolkningen på 65 år og derover på 25 % mod tilsvarende 20 % på landsplan. I fremskrivningsperioden forventes ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til de 15‑64-årige) at stige til 55 % mod tilsvarende 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1 % af befolkningen i kommunen og dermed mindre end i både regionen og hele landet. I 2020 boede der 2.977 indvandrere og 624 efterkommere i Faaborg-Midtfyn Kommune, og den samlede andel var steget til 7 %, hvilket stadig var lavere end i regionen (12 %) og hele landet (14 %). Blandt de 1.445 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) havde 22 % oprindelse i Polen og 14 % i hhv. Tyskland og Rumænien. Blandt de 1.532 indvandrere fra ikke-vestlige lande havde 25 % oprindelse i Syrien, 11 % i Myanmar, 9 % i Ukraine og 5 % i Thailand.

Boligforhold

Faaborg-Midtfyn Kommune har en stor andel af ejerboliger. De udgør 77 % af boligerne mod tilsvarende 58 % på landsplan. Omvendt rummer kommunen kun 11 % almene boliger mod 21 % på landsplan. Den mest udbredte boligform er parcel- og stuehuse, der udgør 66 % mod 40 % på landsplan. Forekomsten af etageboliger er tilsvarende beskeden med 10 % mod 37 % for hele landet. Samtidig rummer kommunen godt 5 % fritidsboliger, der primært ligger i den sydlige del tæt ved Det Sydfynske Øhav.

Sammenlignet med Danmark generelt set har Faaborg-Midtfyn en større forekomst af gamle boliger, idet hele 30 % er opført før 1920. Dette afspejles bl.a. i Faaborgs gamle bymidte og i kommunens mange små landsbyer. Herudover har kommunen en pæn andel af boliger fra 1970’erne; de udgør 17 % af boligbestanden. Generelt er boligpriserne lave. Således kostede et parcel- eller rækkehus i Faaborg-Midtfyn Kommune gennemsnitligt 7.700 kr. pr. m2 i 2019, mens det kostede 10.200 kr. i regionen og hele 14.000 kr. på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger