Tidslinje over middelalder og nyere tid i Faaborg-Midtfyn Kommune.

.
Marius Pedersen stående foran sin hjemmebyggede vejtromle ved sit hjem i Ferritslev i 1925; samme år, som han grundlagde entreprenørvirksomheden Marius Pedersen A/S, der vedligeholdt de fynske veje. Den stigende motorisering gjorde vedligeholdelse af vejnettet til en god forretning, og det forstod den innovative Marius Pedersen at udnytte. I løbet af få år voksede virksomheden, og han udviklede selv flere nye vejmaskiner.
.

Befolkningsvæksten skete fortrinsvis i og omkring de større byer, hvor stadig flere fandt arbejde inden for handel og industri og i den voksende offentlige sektor. Mens vejnettet blev forbedret, og privatbilismen tog til, blev persontransporten nedlagt på områdets jernbaner.

Administrativ inddeling

I 1920 lå fortsat langt størstedelen af det nuværende kommuneareal i Svendborg Amt. Kun de fire sognekommuner Rønninge-Rolsted, Sønder Nærå, Nørre Lyndelse og Nørre Søby lå i Odense Amt. I 1921 blev Rønninge- Rolsted Sognekommune delt i to, hvor det gamle Rolsted Sognekommune i dag ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune og Rønninge i Kerteminde Kommune. I 1925 skete det samme med Jordløse-Håstrup Sognekommune. Den gamle Håstrup Sognekommune ligger i dag i Faaborg-Midtfyn Kommune, Jordløse derimod i Assens Kommune. I 1962 blev Gestelev og i 1966 Herringe og Søllinge-Hellerup indlemmet i Ringe Sognekommune. I 1966 blev de fire kommuner Nørre Broby, Sønder Broby, Allested-Vejle og Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse sammenlagt til Broby Sognekommune. Fåborg Købstad Landdistrikt, Lyø og Avernakø Sognekommuner blev indlemmet i Fåborg Købstadskommune. Desuden blev Nørre Lyndelse, Nørre Søby, Årslev og Sønder Nærå Sognekommuner med Højby Sognekommune i det nuværende Odense Kommune sammenlagt til Årslev Sognekommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1921 havde det nuværende kommuneområde 43.404 indbyggere. Efter et mindre fald i 1930’erne steg befolkningstallet igen, og i 1965 havde området 46.623 indbyggere. Lidt over halvdelen af sognene i kommunen oplevede en jævn tilbagegang i indbyggertallet. I områdets nordlige del omkring Årslev og Ringe voksede indbyggertallet stabilt. Det samme gjorde sig gældende for Faaborg og enkelte sogne omkring Faaborg såsom Svanninge og Vester Åby.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Efter at Als ved Genforeningen i 1920 blev en del af Danmark, åbnede Det Østasiatiske Kompagni (ØK) i 1922 færgeruten Faaborg-Mommark. DSB købte ruten i 1946 og drev den frem til 1967, hvor de flyttede ruten til Bøjden- Fynshav. Dampskibsselskabet Ellen A/S ophørte med at være i drift i 1928.

I perioden var der fremgang for privatbilismen og rutebilerne, mens flere jernbaner blev nedlagt. Odense-Nørre Broby-Faaborg-banen havde længe haft underskud, og banen mellem Faaborg og Svendborg var efterhånden nedslidt, da de begge blev nedlagt i 1954. Fra 1962 kørte der kun godstransport mellem Ringe og Faaborg. I 1937 blev der som et beskæftigelsesprojekt anlagt en vejdæmning på den smalle landtange, Drejet, på Avernakø.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Igennem perioden skete der et skift i erhvervsfordelingen. Ved periodens begyndelse ernærede flest sig stadig ved landbruget, men fra 1950’erne skete der et markant fald, særligt i sognene Brahetrolleborg, Horne, Ringe, Faaborg og Gislev. For hele området gjaldt det, at befolkningen i stigende grad fik arbejde inden for handel, håndværk, industri og transport, ligesom den voksende velfærdsstat gav beskæftigelse inden for administration og liberale erhverv.

I den nordlige del af kommunen udviklede flere jernindustrier sig; i Hudevad begyndte produktionen af Hudevad Plan-radiatoren i 1938, og Ferritslev Hesteskofabrik I/S, der hurtigt skiftede navn til Ferritslev Jernvarefabrik I/S (i dag: FJ Industries), blev grundlagt i 1943. Det var også i Ferritslev, at virksomheden Marius Pedersen A/S blev grundlagt i 1925, og den voksede igennem perioden. I Faaborg var det især levnedsmiddelindustrien samt handel og transport, der dominerede.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

Fra 1942 til 1943 var Faaborg garnisonsby, da 2. Regiment fra Sønderborg og Haderslev efter ordrer fra besættelsesmagten blev forlagt til Faaborg. På Horne Land byggede besættelsesmagten i 1943 Marinestation Vænget til ubåde. Modstandsbevægelsen var meget aktiv, og der fandt flere våbennedkastninger sted i skovene ved Holstenshus og Korinth. Der var også flere sabotageaktioner, bl.a. blev marinestationens transformatorstation sprængt i luften, og i januar 1944 blev Faaborg Jernstøberi udsat for schalburgtage, efter at modstandsbevægelsen havde saboteret transformatoren ved en tysk forsøgsstation. Marinestationen blev fra 1945 og et år frem brugt til at huse tyske flygtninge.

Terrænsportsforeninger blev efter 1940 etableret over hele landet som en modreaktion på nazistiske sympatier i det danske sports- og ungdomsmiljø. De danske terrænsportsafdelinger mødtes til stævne på Brahetrolleborg i påsken 1943, hvor modstandsmanden Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn var forvalter. Han blev senere anholdt af besættelsesmagten og henrettet d. 28. marts 1945 i Ryvangen i København.

Politik

Der skete en mindre forskydning ved folketingsvalgene. Venstre og Radikale Venstre stod stærkt i 1929, men herefter voksede tilslutningen til Socialdemokratiet i flere sogne. Partiet kom til at stå stærkest i Faaborg, hvilket hang sammen med den voksende industri og antallet af arbejdere. Til gengæld oplevede Det Konservative Folkeparti en tilbagegang i stort set hele området; dog stod det fortsat stærkt i Faaborg, næst efter Socialdemokratiet.

Mere om politik i kommunen

Religion

Kirkelivet i Ryslinge var i årene 1919‑21 præget af en kirkestrid, der var indledt med præsten Torkild Skat Rørdam, der efter tiltrædelsen i 1918 ønskede et opgør med dele af kristendommens udførelse. Efter et par år med uro valgte et mindretal at bryde ud, og med deres nye præst valgte de at kalde sig Ryslinge grundtvigske Valgmenighed. Den tilbageværende menighed omdannede sig til en frimenighed, der nu kunne bruge Rørdams omdannede dåbsritual.

Mere om religion i kommunen

Skole og uddannelse

I 1927 blev der etableret en husholdningsskole i hovedbygningen på SøbySøgård, men allerede i 1931 købte Justitsministeriet herregården, og to år senere åbnede ungdomsfængslet, der blev omdannet til statsfængsel i 1973.

Mere om skole og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970