Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52368
Sted- og lokalitetsnummer
060403-117
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Elvershøj", i Ø-V 9 m. i diam. og i N-S 12 m. Toppen uskadt. I østfoden et større, åbent brud. Siderne lige afskåret ved pløjning. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Elvehøi" en lille Høi eller rettere stor Stenrøse i hvilken en Sten med skaalformede Fordybninger fandtes liggende imellem Røsens andre Stene. Da Dr. phil. Henry Petersen og J.B.Løffler besøgte Bornholm viste jeg dem Stenen som blev tegnet af Løffler. Hvad Findestedet angaar, da har en foreløbig Undersøgelse givet det Resultat, at Høien maa betragtes som en Røse fra den ældre Jernalder eller yngste Broncealder. Oldsager er ikke funden i Røsen, men kun Aske og brændte Ben. Den Gang Røsen er blevet anlagt har formodentlig Stene med de skaalformede Fordybninger ligget paa Marken og er saa tilligemed andre Sten bleven benyttet til Røsen. Der er mindst 17 skaalformede Fordybninger paa Stenen, som nu sidder i et Stengjærde i Listed. Bevoksning: 1986: Løvkrat
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTræbevokset Høj i Ager, "Elvershøj". Siderne lige afskaarne ved Pløjning. I Ø - V 9 m i Tvm., i N - S 12 m. Toppen uskadt. I Østfoden et større, aabent Brud.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Elvershøj". 1,8 x 11,8 x 10,5 m. Afpløjet til et skævt polygonalt grundrids. Gamle, tilgroede indgravninger i både Ø -og V-fod. Overfladen iøvrigt noget ujævn. På toppen er rejst en ca. 1,8 m høj jernstage, formentlig et til signalbrug (for spejdere?). Stagen er sat i et jernrør, der er boret ned i en svær træstub. På højfoden en del marksten, som dog ikke er nylig anbragt. Bevoksning: 1986: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links