Med et areal på 5.795 ha er Gribskov Sjællands største og Danmarks fjerdestørste skov. Halvdelen af skoven, dvs. ca. 2.800 ha, ligger i Gribskov Kommune, som skoven passende har lagt navn til.

Selv om gravhøje, agerspor og andre fortidsminder vidner om stedvis skovrydning i oldtiden, og at der har været dyrkning helt op i 1800-tallet, er Gribskov et gammelt skovområde. Til alle tider har skoven dog måttet levere bl.a. skibstræ, tømmer og brændsel, ligesom kulsvidning har været udbredt. Under Englandskrigen 1807‑14, hvor importen af kul blev standset, blev der etableret en kanal fra Esrum Sø til Kattegat, så bøgebrænde fra Gribskov kunne fragtes ad vandvejen til København. Fra 1800-tallet og frem til 1990’erne var det meste af skoven præget af intensiv træproduktion. De fleste af skovens mange moser og våde lavninger blev udgrøftet, afvandet og oftest plantet til med gran. Hvor vådområderne i 1857 udgjorde næsten en fjerdedel af arealet, var de i 1990 reduceret til bare 3 %. Et stort genopretningsarbejde har betydet, at udviklingen siden 1992 er gået den modsatte vej. Således dækkede vådområderne i 2013 7 %; en andel, som forventes at stige til 12 % i de kommende år. I samme periode er flere hundrede hektar udlagt til urørt skov eller græsningsskov.

Terrænet er bakket, og i store dele af skoven er jordbunden overvejende gruset med morbund. Her omfatter plantelivet bl.a. bølget bunke, hedelyng og blåbær samt visse steder femradet og alm. ulvefod. På skrænter langs skovvejene kan man finde den meget sjældne mos grøn buxbaumia, mens alm. lungelav, som vokser på stammer af gamle træer, her har sit eneste østdanske voksested.

Fuglelivet er rigt med især mange rovfugle og karakteristiske arter som sortspætte, natravn, huldue, vendehals, skovsneppe og svaleklire. Både rådyr, krondyr, sika og dådyr findes i skoven, og de op til 1.400 dådyr anses for at være en af landets største, fritlevende bestande. Bæverne, som 2009‑11 blev udsat i Nordsjælland, har spredt sig og nåede til Gribskov i 2017. Af de syv arter af flagermus, som er kendt fra kommunen, findes flere i Gribskov, heriblandt den forholdsvis sjældne frynseflagermus.

Gribskov er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links