Geologisk tidslinje for Ikast-Brande Kommune.

.
Kort over de overfladenære jordarter i Ikast-Brande Kommune. Store dele af kommunen dækkes af extramarginale aflejringer, som er smeltevandsaflejringer, der ikke har været overskredet af is. Mod øst findes moræne- og smeltevandsaflejringer, der blev afsat af is og smeltevand under sidste istid. Grænsen mellem istidsaflejringerne og de extramarginale aflejringer følger Hovedstilstandslinjen. I den centrale og vestlige del af kommunen findes moræneaflejringer fra den næstsidste istid, Saale. De fremstår i dag som bakkeøer i det ellers flade landskab.
.

I Ikast-Brande Kommune består de prækvartære aflejringer, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, af glimmerler, glimmersand og kvartssand fra Miocæn. Enkelte steder findes der brunkul, som er dannet af planterester, der overvejende blev aflejret i søer og på deltasletter. Omkring Brande findes også havaflejringer i form af fedt brunt og sort glimmerler. Ved Ikast møder man de miocæne lag i 10‑20 m’s dybde, mens de ved Brande ligger 5‑15 m under overfladen.

Flere steder har istidens smeltevandsfloder skåret sig ned i de miocæne lag. På Grindsted Hedeslette består istidsaflejringerne af smeltevandssand og -grus fra sidste istid, Weichsel. Den østlige del af Skovbjerg Bakkeø strækker sig ind i kommunen ved Ikast. Den store bakkeø består af moræneler og -sand samt smeltevandssand fra næstsidste istid, Saale.

Ved Bølling Sø findes ferskvandsaflejringer fra tiden efter sidste istid. Aflejringerne stammer fra både varme og kolde perioder. Den første varmeperiode efter istiden er netop opkaldt efter disse aflejringer. Senere udviklede store dele af søen sig til højmose, og der blev dannet tørv. Ferskvandsaflejringer findes også langs Storå, Karup Å og Skjern Å, mens aflejringer af flyvesand optræder som indsander mange steder i kommunen.

Grundvand indvindes fra smeltevandssandet og -gruset samt fra lagene af miocænt sand.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ikast-Brande Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi