I forvaltningen af naturen ønsker Ikast-Brande Kommune at beskytte og øge mangfoldigheden af dyr og planter samt styrke de forskellige naturtyper. I den forbindelse har kommunen udpeget en række naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Områdernes naturtyper er blevet værdisat efter en skala fra 1 til 5, hvor 1 er bedst. I naturområder med værdisætningsklasse 1 og 2 må der kun foretages indgreb, der understøtter de eksisterende naturkvaliteter. For at give dyr og planter mulighed for at bevæge sig mellem de enkelte naturområder er de forbundet af et netværk af spredningskorridorer.

Trods et forholdsvis stort skovareal er der et ønske om at øge kommunens skovareal. Nye skove skal bl.a. beskytte grundvandet og give mulighed for friluftsliv, ligesom de gennem træproduktion skal tilbyde en mere rentabel udnyttelse af dårlige landbrugsjorder. I Kommuneplan 2017‑2029 er der udpeget 6.602 ha til mulig skovrejsning.

Derudover skal kommunens borgere have mulighed for et aktivt friluftsliv, hvor der tages hensyn til naturen. Det skal især ske gennem en forbedring og udvidelse af stinettet i kommunens åbne land.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Ikast-Brande Kommune er 4.879 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 7.373 ha, svarende til ca. 10 % af kommunens areal. Dertil kommer en række natur- og arealfredninger. De største fredede områder er Harrild Hede og Nørlund Plantage, Hærvejen og Rørbæk Sø samt Bølling Sø. Alle disse områder må kommunen dog dele med nabokommunerne. De resterende fredninger udgøres af mosearealerne Munklinde Mose, Brandlund Mose og Lundmose i Sandfeld Plantage samt de mere eller mindre skovklædte heder på Linnebjerg Bakke og Hørbylunde Bakke.

Ud over de fredede arealer og § 3-områderne rummer kommunen også fem Natura 2000-områder, som omfatter seks habitatområder og et fuglebeskyttelsesområde. Med undtagelse af det blot 26 ha store moseområde ved Karstoft Å strækker alle Natura 2000-områderne sig ind over grænsen til nabokommunerne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning