I april dækkes skovbunden under bøgetræerne i Jægersborg Hegn af et tæppe af hvide anemoner. Anemonerne skal nå at udnytte sollyset inden løvspring, hvor bøgenes løv snart danner en tæt bladmosaik, der henlægger skovbunden i skygge.
.

Det ca. 513 ha store Jægersborg Hegn var oprindelig en del af Jægersborg Dyrehave, men blev i 1832 udtaget af dyrehavedriften. Mange af skovens træer stammer fra plantninger i 1830’erne og 1840’erne. En foryngelse af skoven blev først påbegyndt efter 1960, og Jægersborg Hegn har derfor en overvægt af enten meget gamle træer eller ganske unge bevoksninger.

Bøgen er det dominerende skovtræ og dækker hele den centrale del af hegnet. Især i den nordlige og vestlige del findes også større bevoksninger af eg. Nåletræsbevoksninger er derimod få. Bemærkelsesværdige er Rundforbilærkene, som blev plantet i 1876. De over 35 m høje europæisk lærk er i dag af en så høj kvalitet, at de benyttes til frøavl og har efterkommere i hele Europa.

I skovbunden findes en ret frodig muldbundsflora, og om foråret dækkes den af et flor af hvide anemoner; på skrænterne ned til Mølleå vokser også morbundsarter som skovsyre, håret frytle og majblomst. I de mange gamle træer yngler hulrugende fugle som stor flagspætte, natugle, træløber og flere forskellige mejser, ligesom træerne er vigtige ynglepladser samt vinter- og dagskjul for bl.a. dværgflagermus, troldflagermus, brunflagermus og vandflagermus. Det rige insektliv omfatter bl.a. dagsommerfugle som kejserkåbe og nældesommerfugl samt flere sjældne smælderarter, hvis larver lever i dødt ved. I modsætning til Jægersborg Dyrehave mod syd er bestanden af hjorte ikke særlig stor og består af rådyr.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove