På sydvestsiden af Rude Skov, langs Birkerød Kongevej, ligger Dumpedalen som et åbent dalstrøg. For at bevare den som et overvejende lysåbent overdrevslandskab foregår der græsning med kvæg.
.

Trods tæt bebyggelse og et stort skovareal rummer Rudersdal Kommune også en række åbne landskaber. Naturtyper som enge, moser og overdrev udgør tilsammen 9 % af kommunens areal, hvorimod andelen af agerland med 12 % er meget lav.

Med i alt 452 ha udgør moserne langt den største andel af det åbne lands naturtyper. De ligger især i skovene, og selv om mange af dem gennem tiden er blevet drænet og tilplantet, er flere siden blevet genskabt. Dræning og tørvegravning har også medført, at næsten alle kommunens tidligere højmoser er forsvundet. I Malmmosen i Furesø Park findes dog et mindre område med karakter af højmose.

Overdrevene dækker tilsammen 144 ha og ligger spredt i kommunen. Større, sammenhængende overdrev findes bl.a. mellem Bistrup og Vaserne, i Søllerød Naturpark og ved Tornevang H/F vest for Kajerød. Derimod fylder de ferske enge kun 67 ha og ligger især langs de større vandløb.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land