For at beskytte kysten langs Skodsborg Strandvej mod havets erosion er der opført en stejl stenvæg og 16 korte høfder. På stranden foran Høje Skodsborg længere sydpå sker der sandfodring, og noget af det sand føres med strømmen nordpå langs kysten. Her fanges det af høfderne langs Skodsborg Strandvej, så der opstår en smal sandstrand, der kan udnyttes til hundeluftning og vandreture.
.

Rudersdal Kommune har en 8,6 km lang kystlinje, som strækker sig fra Strandmøllen i syd til Sofievej i Vedbæk i nord. Kysten løber næsten parallelt med det nordvest- og sydøstgående bakkestrøg, der strækker sig op mod Gilleleje. Færdes man langs Strandvejen, veksler stejle morænebakker som Skodsborgbakken og Lokeshøj derfor med lave partier på hævet havbund i ådalen ved Mølleå og i den tidligere fjordarm ved Maglemose i Vedbæk. Kysten er overvejende en klintkyst, som er udsat for erosion. For at dæmpe kysterosionen er der etableret kystbeskyttelse i form af stensætninger, høfder og lodrette betonvægge, som tilsammen har medvirket til sandmangel på strandene. Foran moræneklinterne er strandbredderne derfor smalle eller mangler helt. Bølgerne kommer hovedsagelig fra sydøstlige retninger og driver en begrænset nordgående sandtransport langs kysten.

Ved kommunens sydlige grænse er den nedre del af Mølleåens løb meget bredt. Det skyldes, at udløbet omkring år 1900 blev uddybet til en mølledam for Strandmøllen. På den første lige strækning nordpå langs Skodsborg Strandvej ligger der kun få huse på vandsiden. Her er kystbeskyttelsen forholdsvis begrænset, og der er således bevaret en 5‑10 m bred strand. Hvor vejen drejer op over Skodsborgbakken, forsvinder stranden, og foran Kysthospitalet Skodsborg er der opført en massiv stensætning. Foran Høje Skodsborg længere nordpå foregår der strandfodring, og Skodsborg Strandvej bliver klemt inde mellem den gamle Littorinakystklint og kystlinjen, som bevares i sin nuværende form af 16 korte høfder, indtil vejen drejer op mod Lokeshøj.

Ved Vedbæk Havn, som i 1919 afløste den gamle anløbsbro fra 1811, har der længe været tilsandingsproblemer. Havnen blev renoveret og udbygget i 2015, og den flankeres af kunstigt anlagte strande. På den sydlige luvside ligger en ret bred strand med lave klitter, mens en smallere strand findes på den nordlige læside. For hele strækningen gælder det, at sandmængderne på kysten er beskedne. Syd for havnen ligger et lille, ca. 100 m bredt revlesystem, der løber som et tyndt sandbånd omkring havnemundingen. Nord for havnen er strandplanets sanddække meget tyndt eller mangler helt.

På en ca. 1 km lang strækning fra Vedbæk Havn og nordpå ligger Vedbæk Strandvej og bebyggelsen øst for vejen på en gammel barriere eller strandvold, som afsnører Maglemose fra Øresund. Maglemose er i dag et 200 ha stort, uopdyrket engareal, men i Littorinahavets tid for 6.000‑9.000 år siden var området en fjord. Den gamle fjordkyst, som når højder på op til ca. 5 m.o.h., kan i dag ses langs mosens rand.

Kysten ved Skodsborg og Skodsborg Strandpark

Den stejle kystskrænt og det flade forland ud mod Øresund ses særlig tydeligt ved Skodsborg, til trods for at skrænten er bebygget, og at forlandet gennemskæres af Skodsborg Strandvej. De tætliggende, private boliger langs vejen betyder, at både udsigten og adgangen til Øresund er stærkt begrænset. To små fredninger fra hhv. 1945 og 1946 giver dog adgang til standen. Her er strandens oprindelige planteliv imidletid ved at blive overgroet af de invasive rynket rose og japanpileurt.

Nord for fredningerne, øst for Skodsborg Strandvej, ligger Skodsborg Strandpark, som er et grønt opholdsområde ud mod en lille sandstrand. Plantelivet består af bl.a. baltisk strandsennep, marehalm, strandmælde og spydmælde. Længere nordpå finder man det grønne strandområde Struckmannparken med store, enkeltstående træer og en urtevegetation, som domineres af rejnfan, bynke, strandmælde og den invasive rynket rose.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Rudersdal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster