Geologisk tidslinje for Rudersdal Kommune.

.

I ca. 15 m’s dybde begynder de prækvartære aflejringer, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år. Den forholdsvis store dybde skyldes Søndersødalen, som er et nedforkastet område, der strækker sig fra Øresundskysten til Roskilde Fjord. Toppen af de prækvartære aflejringer består af kalk fra Danien.

Overfladen består af aflejringer fra sidste istid. Aflejringerne udgøres overvejende af moræneler samt visse steder af morænesand, der veksler med op til 40 m tykke lag af smeltevandssand og -grus. I Maglemose ved Vedbæk og sydpå omkring Trørød findes op til 4‑5 m tykke havaflejringer fra tiden efter sidste istid. Disse lag overlejres af op til 5 m tykke ferskvandsaflejringer. Derudover findes der ferskvandsaflejringer ved Vaserne i den nordlige del af Furesø, i Mølleådalen samt i talrige små søer og

mosehuller i Rude Skov.

Der indvindes grundvand fra danienkalken samt fra lagene af smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Rudersdal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi