På sydvestsiden af Rude Skov, langs Birkerød Kongevej, ligger Dumpedalen som et åbent dalstrøg. I 1983 blev 77 ha af dalen fredet, og for at bevare den som et overvejende lysåbent overdrevslandskab foregår der græsning med kvæg. I den sydlige del af Dumpedalen er det det langhornede, sølvhvide til askegrå ungarske steppekvæg, som tager sig af opgaven.
.

I forvaltningen af naturen og landskabet lægger Rudersdal Kommune vægt på at styrke den biologiske mangfoldighed og opretholde den høje naturkvalitet. Det sker bl.a. gennem naturpleje som afgræsning og høslæt på de kommunalt ejede områder som Maglemose, Vaserne og Dumpedalen samt på enge og overdrev syd for Sjælsø.

Andelen af landbrug er meget lille og ligger overvejende i kilen fra Sjælsø over Høsterkøb og Sandbjerg samt mellem Helsingørmotorvejen og Trørød. En stor andel af bedrifterne er i dag hobbybrug, ligesom mange tidligere landbrugsområder er blevet inddraget til rekreative formål, grønne kiler og naturområder. Derimod er skovarealet stort, og da kommunen ønsker at bevare de lysåbne naturarealer, er der ikke udpeget nye områder til skovrejsning.

Størstedelen af det åbne land i kommunen er udpeget som grøn kile i Fingerplan 2013, hvilket indebærer, at der skal tages særlig hensyn til friluftslivet. Derfor ønsker kommunen bl.a. at udbygge stiforbindelserne mellem byerne og naturen samt at udvikle stinet og aktiviteter på tværs af kommunegrænsen.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Trods sine store byer og nærheden til hovedstaden er Rudersdal en naturrig kommune. En stor del af naturen er beskyttet. Det gælder fx de 970 søer, moser, overdrev og enge, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 1.321 ha, hvilket svarer til 18 % af kommunens areal.

Rudersdal Kommune har også ca. 60 egentlige fredninger, hvoraf flertallet er naturområder. Den største sammenhængende naturfredning er den 391 ha store Søllerød Naturpark samt den nordlige del af dalen omkring Mølleå, som danner grænse til Lyngby-Taarbæk Kommune i syd. De landskabelige værdier omkring de fleste større søer er også sikret af fredninger. Eksempelvis dækker en 500 ha stor fredning langs østsiden af Sjælsø et kuperet morænelandskab med naturskov og vandløb, mens en række mindre fredninger langs søens sydside både giver adgang til søen og beskytter Eskemose Skov med dens mange kilder. Omkring Furesø er også Vaserne og Furesø Park beskyttet af fredninger.

Derudover er flere områder i den sydlige del af kommunen beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Disse Natura 2000-områder omfatter fire habitatområder og et fuglebeskyttelsesområde. Med undtagelse af habitatområdet Bøllemosen deler Rudersdal Kommune alle områderne med sine nabokommuner.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning