Den mere end 2 km lange Buksør Odde udgør den østlige afgrænsning af Dråby Vig. Odden vokser fortsat mod syd og bygges op af erosionsmateriale fra klinterne i nord. På oddens strandenge yngler en række forskellige kystfugle, mens Dråby Vig er en vigtig rasteplads for bl.a. trækkende vadefugle.
.

Morsø Kommune har en samlet kystlinje på ca. 195 km og omfatter øen Mors samt enkelte mindre øer, hvoraf Agerø er den største. Mors har en afvekslende kyst. Stranden er ofte smal og opbygget af sand, mens havbunden tæt på kysten er »brolagt« med afrundede sten.

Nordkysten ud mod Thisted og Livø Bredning domineres af molerklinter med marint forland som Skarrehages vinkelforland og lange oddedannelser som Feggerøn og Buksør Odde.

Kysten mod Vilsund, Rovvig og Dragstrup Vig veksler mellem klintekyst og forholdsvis smalle marine forlande, hvorimod der er store marine forlande på kysten ud mod Visby Bredning. Ved Mågerodde ses et komplekst opbygget, formentlig dobbelt vinkelforland, hvor strandengen er gennemsat af strandsøer og afvandingskanaler. Nord for Karby består strandengen bl.a. af et vifteformet system af krumodder, som er opbygget fra nord, mens Karby Odde vest for Karby danner et vinkelforland med afsnørede strandsøer.

Kysten mellem Nees og Hestør Odde er stærkt uregelmæssig med flere vige og et lavt bagland til en stor del af kyststrækningen. Ved Rotholm, nordvest for Hestør Odde, ligger et komplekst system af tanger og smalle barriereøer med bagvedliggende laguner, mens selve Hestør Odde er et vinkelforland.

Kysten er mere udlignet mod Kås Bredning og Salling Sund og veksler mellem forholdsvis smalle forlande med bagvedliggende Littorinaklinter og lave kystklinter.

Blandt kommunens kystnære naturtyper er især strandengene af stor betydning for dyre- og plantelivet. De dækker tilsammen 1.296 ha, hvilket svarer til knap 4 % af kommunens samlede areal, og er sammen med fjorden vigtige yngle- og rastepladser for en lang række ande- og vadefugle. Sandøen Ejerslev Røn og sandrevet Blinderøn øst for Ejerslev Havn er vigtige yngle- og rastepladser for spættet sæl og er begge udlagt som sælreservater. Sælerne ses dog også tættere på kysten, især i Skibsted Fjord i syd og omkring Feggeklit i nord.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links